ณัฐพัชร์

Usernamenattapach
สมาชิกเลขที่47375
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประสบการณ์การทำงาน :

 • คุณครูศิลปะ : 
        - โรงเรียนอนุบาลภัทภานี ราชบุรี
        - โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี
        - โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ ราชบุรี
 • กิจกรรมค่ายศิลปะ เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย
 • บัณฑิตอาสาสมัคร ด้านเอดส์ และเพศศึกษา : (กรุงเทพสู้เอดส์) โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร (AIDSCAP) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาสาสมัคร : ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
 • นักวิชาการศึกษา : โครงการ EC/AIHD/AIDS  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรกระบวนการ : สื่อ ศิลปะเพื่อการถ่ายทอด และนำเสนอแบบเสริมพลัง
 • นักวิจัย 
          -
  วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
          - วิถีชุมชน (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
          - ร่วมพัฒนาเครือข่ายงาน สุขศึกษาชุมชน กับกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) สสส. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน (AIHD) มหาวิทยาลัยมหิดล
  รหัสนักวิจัย : ทำเนียบการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ๑๐-๙๐๕๕๙๓
 • อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
 • ที่ปรึกษาวิชาการ 
        
  - โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
         - โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • ทีมวิชาการ : โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อการสนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พนักงานมหาวิทยาลัย : นักวิชาการศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
         - แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การอนามัยโลก (ภาคีเครือข่าย : สวรส., สปสช., สช., สสส., สธ., สพช., WHO)
 • นักวิชาการอิสระ
         - นักวิจัย เครือข่ายวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
                - โครงการความมั่นคงทางอาหารในประชากรเขตเมือง 
                  ภายใต้ชุดโครงการภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของ
                  สังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                  มหาวิทยาลัยมหิดล

              - นักวิจัย โครงการประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมโภชนาการ

 • นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
         - นักวิจัย โครงการความเที่ยงธรรมและคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตปริมณฑลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม