ณัฐพัชร์


Username
nattapach
สมาชิกเลขที่
47375
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประสบการณ์การทำงาน :

 • คุณครูศิลปะ : 
    - โรงเรียนอนุบาลภัทภานี ราชบุรี
        - โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี
        - โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ ราชบุรี
 • กิจกรรมค่ายศิลปะ เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย
 • บัณฑิตอาสาสมัคร ด้านเอดส์ และเพศศึกษา : (กรุงเทพสู้เอดส์) โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร (AIDSCAP) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาสาสมัคร : ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
 • นักวิชาการศึกษา : โครงการ EC/AIHD/AIDS  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรกระบวนการ : สื่อ ศิลปะเพื่อการถ่ายทอด และนำเสนอแบบเสริมพลัง
 • นักวิจัย 
          -
  วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
          - วิถีชุมชน (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
          - ร่วมพัฒนาเครือข่ายงาน สุขศึกษาชุมชน กับกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) สสส. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน (AIHD) มหาวิทยาลัยมหิดล
  รหัสนักวิจัย : ทำเนียบการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ๓๑๗๓๑
 • อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
 • ที่ปรึกษาวิชาการ 
        
  - โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
         - โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • ทีมวิชาการ : โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อการสนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พนักงานมหาวิทยาลัย : นักวิชาการศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
         - แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การอนามัยโลก (ภาคีเครือข่าย : สวรส., สปสช., สช., สสส., สธ., สพช., WHO)
 • นักวิชาการอิสระ
         - นักวิจัย เครือข่ายวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
                - โครงการความมั่นคงทางอาหารในประชากรเขตเมือง ภายใต้ชุดโครงการภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
                  มหาวิทยาลัยมหิดล

            - นักวิจัย โครงการประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมโภชนาการ

           - นักวิจัย โครงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ กับแนวทางของกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อรูปธรรมการปฏิรูปการศึกษา - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๕๙

 • นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       

              - นักวิจัย โครงการความเที่ยงธรรมและคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตปริมณฑลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

              - นักวิจัย โครงการติดตามประเมินผลแผนงานเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก ๙)

   • พนักงานมหาวิทยาลัย : นักปฏิบัติการวิจัย หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
   ClassStart
   ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
   ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
   ClassStart Books
   โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท