องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง หน่วยฝึกที่ 14 : สัปดาห์ที่ 3

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

08:00 น. ลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงพร้อมทั้งแจ้งพี่เลี้ยง เพื่อขอเวลาสรุปข้อมูล                   ของหน่วยฝึก

08:30 น. สรุปข้อมูลของหน่วยฝึก อาทิเช่น ข้อมูลของหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยฝ่ายการคลัง ส่วนโยธา ส่วน                         สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด และโครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวมันไก่เฮียเลี้ยง บริเวณตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านหนองปากโรง พร้อมทั้งสังเกตุ                สภาพแวดล้อมของชุมชน

13:00 น. ทำการวิเคราะห์หน่วยงานโดยใช้ SWOT Analysis 

13:30 น. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ลงวันที่ สมุดค่าน้ำ ค่าขยะมูลฝ่อย

16:30 น. ลงชื่อเลิกปฏิบัติงาน

*หมายเหตุ ข้อมูลของโครงสร้างองค์กรไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีเจ้าพนักงานได้ลาออกไปแล้วบางส่วนจึงต้องไปขอข้อมูลพี่เลี้ยง  

                                                    ลงวันที่ สมุดค่าน้ำ ค่าขยะมูลฝ่อย และสรุปข้อมูลหน่วยฝึก

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

08:00 น ลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

08:30 น. พี่นฤมล (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง) ให้ลงวันที่และปั้มค่าขยะของหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง

10:30 น. ขอคำแนะจากพี่เลี้ยงในการเขียนแผนที่เดินดินทั้งรอบในและรอบนอก

10:40 น. ขอข้อมูลแผนที่เดินดินรอบนอกของตำบลหนอกปากโลง กับ พี่ช้าง (เจ้าหน้าที่ส่วนโยธาธิการ)

11:00 น. ลงบันทึกค่าขยะและฉีกใบเสร็จค่าน้ำประปาพร้อมทั้งลงวันที่ใบเสร็จค่าน้ำประปา

12:00 น. พักรับทานอาหาร ณ ร้านอาหารตามสั่งป้ารอด

13:00 น. ลงมือวาดแผนที่เดินดินรอบนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง โดยได้รับคำแนะนำจากพี่ช้าง (เจ้าหน้าที่               ส่วนโยธาธิการ) และนักศึกษาบางส่วนลงบันทึกค่าขยะและฉีกใบเสร็จค่าน้ำประปาพร้อมทั้งลงวันที่ใบเสร็จค่าน้ำ                         ประปา (ต่อ)

16:30 น.ลงชื่อเลิกปฏิบัติงาฉีกใบเสร็จค่าน้ำประปลงบันทึกค่าใช้จ่าย

                                                                             ลงบันทึกค่าขยะ และปั้มวันที่่

                                                                    ลงมือวาดแผนที่เดินดิน และตกแต่งบางส่วน

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

08:00 น. ลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

08:30 น. ลงมือทำแผนที่เดินดินรอบนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ต่อจากเมื่อวาน และได้ออกไปซื้ออุปกรณ์ ที่ร้าน                2B

12:00 น. พักรับทานอาหาร ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว เจ๊ หมวย หลังมหาวิทยาลัย พร้อมสังเกตุบริบทของชุมชน

13:00 น. ลงสีแผนที่เดินดินรอบนอกของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

14:00 น. นักศึกษาบางส่วน ออกไปสำรวจพื้นที่โดยรอบหมู่ที่ 3 โดยได้รับคำแนะนำ จาดพี่เลี้ยงในเบื้องต้น

16:30 น. ลงชื่อเลิกปฏิบัติงาน

*ลงสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกชุมชน

                                        

                                              

                                                             แผนที่เดินดินรอบนอก อบต.หนองปากโลง 

       

                                                  ลงสำรวจพื้นที่หมุ่ 3 โดยรอบ อย่างคร่าวๆ 

      วันพฤหัสที่ 19 มิถุนายน 2557

08:00 น. ลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

08:30 น. เคลือบและตกแต่งแผนที่รอบนอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และ ให้คุณบุญให้ เปลี่ยนน้อย(รองนายก                         อบต.) ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินดินรอบนอก

09:30 น. ขอข้อมูลเส้นทางและแผนที่ จาก พี่ช้าง (เจ้าพนักงานฝ่ายโยธาธิการ) ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองปากโลงและศึกษาเส้นทาง                 ก่อนที่จะลงสำรวจจริง

10:00 น. นักศึกษาบางส่วนทำการร่างเส้นทางเพื่อทำแผนที่เดินดิน และ นักศึกษาบางส่วนได้ลงไปสำรวจพื้นที่จดรายละเอียดรอบ                 ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองปากโลง พร้อมทั้งพูดคุยพบปะกับชาวบ้าน

12:00 น. พักรับทานอาหาร ณ ร้านอาหารตามสั่งป้าเมียด ในชุมชนหมู่ 3 บ้านหนองปากโลง และ สังเกตสภาพชุมชนที่อยุ่บริเวณใกล                เคียงกับร้านอาหารและเส้นทางที่ขับผ่านมา 

 13:00 น. เข้าสู่หน่วยฝึกและลงรายละเอียดของแผนที่เดินดินรอบในหมู่ที่ 3 บ้านหนองปากโลง นักศึกษาบางส่วนไปช่วย พี่ บี ฝ่าย                  โยธา กรอกข้อมูล เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้แบบ ตะปู ลวด เป็นต้น

 16:30 น. ลงชื่อเลิกปฏิบัติงาน      

    

                  ทำการเคลือบแผนที่เดินดินรอบนอก                                 ให้รองนายกตรวจสอบแผนที่เดินดินรอบนอก

 

                                       ทำการร่างแบบแผนที่เดินดินรอบนอกหมู่ที่ 3 บ้านหนองปากโลง

 

 

                                                              ลงสำรวจชุมชนหมู่ 3 บ้านหนองปากโลง

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557

08:00 น. ลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

08:30 น. ลงรายละเอียดแผนที่เดินดินรอบใน และ ออกไปสำรวจชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองปากโลง 

12:00 น. พักรับทานอาหาร ณ ร้านอาหารตามสั่ง ป้าจิต ในชุมชน  หมู่ 3 บ้านหนองปากโลง และ สังเกตสภาพชุมชนที่อยุ่บริเวณใกล เคียงกับร้านอาหารและเส้นทางที่ขับผ่านมา

13:00 น. เข้าสู่หน่วยฝึกเพื่อลงรายละเอียดแผนที่เดินดินรอบใน และ ขอคำแนะนำจาก พี่ช้าง (เจ้าพนักงานฝ่ายโยธาธิการ)เกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม

16:00 น. พี่มล (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง) ชี้แจงรายละเอียด แบ่งกลุ่ม เพื่อไปช่วยเจ้าหน้าที่ อสม. และ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ไปกำจัดเหา ที่โรงเรียนบ้านหนองปากโลง โรงเรียนวัดทับยายท้าว ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 

16:30 น. ลงชื่อเลิกปฏิบัติงาน

          

          

                                                ภาพบรรยากาศโดยรอบของชุมชน บ้านหนองปากโลง

 

                                                       แวะพักและทักทายชาวบ้านระหว่างลงสำรวจพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 14 อบต.หนองปากโลงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมครับ ให้นักศึกษาใส่ คำสำคัญ ตามลิงค์นี้นะครับ 

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/5700...