ธารชีวิตเป็นกระแสที่ไหลไปตามกาลเวลา...

เมฆฝนสามารถแบ่งฟ้ากว้างให้เห็นความมืดครื้ม...และหมอกจาง ๆ...

เป็นการแบ่งเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น...

ยามเช้าฝนตกเพียงเบาบาง...แต่ตกตลอดมาตั้งแต่ก่อนรุ่งสางจนมาถึงขณะนี้...

วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกช่วงขณะจิตของเรา...

เมื่อดวงจิตของเราสว่างไสวทุกสิ่งก็ดูสว่างไสวตามมา...

ดังนั้น...ผู้ใดจักระวังจิตให้ดีอยู่เสมอ...ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร...

วิสัยของจอมยุทธ์...ย่อมไร้กระบวนท่าเสมอ...จริงหรือ...