จากวันทำงานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ


จาก...วันทำงานที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ


จาก...วันทำงาน ที่พากเพียร

สู่...วันเกษียณ ที่ภาคภูมิใจ

คนจริงจัง จริงใจ

คนจริงจัง จริงใจ ฝันไกลนัก

แจ้งประจักษ์ รักงาน การศึกษา

สมหวังทั้ง ชีวิต ศิษย์พัฒนา

ขอบูชา ครูดาหลา ด้วยดวงใจ

แม่พิมพ์คน- ดีที่ คิดสร้างสรรค์

ศิษย์พากัน ก้าวไกล ยิ้มแจ่มใส

เพียรครองตน ครองงาน เต็มหทัย

ยิ้มละไม ปราบปลื้มใจ ศิษย์ได้ดี

จากคุณครูอารี นันทบัณฑิต

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดขี้เหล็กสพป.ลำพูน เขต๑

๑.ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางอัญชลี สกุล จอมขันเงิน

วัน เดือน ปีเกิด ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

คู่สมรส นายปิยมิตร จอมขันเงิน

ภูมิลำเนา บ้านศรีบุญยืน ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้หลังเกษียณอายุราชการ บ้านเลขที่ ๓๘/๒ หมู่๓

ต.เหมืองง่าอ,เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท์บ้าน ๐๕๓ ๕๓๑๕๕๔ มือถือ ๐๘๐ ๑๒๖๗๘๙๔

E-mail: unchalee_56@yahoo.com

๒..ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ป.๔ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ป.๗ โรงเรียนมงคลวิทยา

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ระดับอุดมศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การแนะแนว)

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช

อื่นๆ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จากวิทยาลัยครูเชียงใหม่

๓. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานที่สำคัญ

ได้เข้าอบรมการใช้สื่อ I.C.T เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากสพป.ลำพูน เขต ๑ ทำให้

ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ทาง Internet ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากเว็บไซต์ Gotoknow ในนาม Krudala แนะนำให้นักเรียน

ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และได้นำผลงานของนักเรียนเผยแพร่ทาง

www.gotoknow.org /user/krudala/profile โดยนักเรียนส่งงานทางเว็บไซต์

ของKrudala เป็นที่ประจักษ์แก่คณะครู ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ สมศ.ทำให้

โรงเรียนผ่านการประเมินในมาตรฐานครูผู้สอน อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนยังได้มอบหมายให้

ทำหน้าที่ครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ห้องเรียนคุณภาพ) ตาม

โครงการการวิจัยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนดีประจำอำเภอและโรงเรียนดีประจำตำบล ของสพป.ลำพูน เขต ๑ ซึ่งทำหน้าที่

ด้วยความพยายามจนงานสำเร็จลงด้วยดี

๔. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสูงสุด) เหรียญจักรพรรดิมาลา


๕. ประวัติการทำงานและการเลื่อนตำแหน่งครั้งที่สำคัญ

๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๑๘ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูตรีอันดับหนึ่ง อัตราเงินเดือน

1375 บาท ที่โรงเรียนบ้านร่องช้าง ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สปอ.เมือง สปจ.ลำพูน

๑๑ เมษายน ๒๕๓๒ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม สปอ.เมือง

สปจ.ลำพูน

๙ มกราคม ๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สปอ.เมือง สปจ.ลำพูน

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพท.ลำพูน เขต ๑ วิทยะฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

๖. ผลงานที่ประทับใจ / เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง / หรือแรงบันดาลใจ

การทำงาน

ผลงานที่ประทับใจ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสือเด็กของการนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ ทำให้ได้เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ร่วมกับผลงานของโรงเรียนที่

ชนะเลิศภาคต่างๆทั่วประเทศ และการที่นักเรียนส่งการบ้านครูช่วงวันหยุดทางInternet มี

การแต่งกลอน และเขียนเรียงความ ฯลฯ ทำให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย

พัฒนานิสิต นักศึกษา และนักเรียน เป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติในภาพรวม

๗. เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๒ได้รับรางวัลครูแนะแนวดีเด่น ของอำเภอเมืองลำพูน

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด

ออกดีเด่น ในโรงเรียน ของสาธารณสุขอำเภอเมือง ลำพูน

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม

โครงการการวิจัยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนดีประจำอำเภอและโรงเรียนดีประจำตำบล จากสพป.ลำพูน เขต ๑

ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ได้รับ CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT AWARD

จากอเมริกา

๘.คติหรือหลักการที่ใช้เป็นแนวทางการทำงาน

ข้าพเจ้ายึดหลักการและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุธองค์ ตามหลักของศาสนาพุทธซึ่ง

เป็นศาสตร์แห่งปัญญาที่เกิดจากการกระทำ การสวดมนต์และสวดพุทธชัยมงคลคาถา

พร้อมคำแปล ทำให้ได้คิดพิจารณาไตร่ตรองตามเหตุผล เมื่อนำไปปฏิบัติจริงทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ จากใจที่มืดไปสู่ใจที่สว่าง จากใจที่เร่าร้อนไปสู่ใจที่สงบ ซึ่งเป็น

สภาวะจิตใจที่พ้นทุกข์ ดังเช่นพระพุทธองค์ซึ่งเป็นบรมครูของชาวโลก ได้ทรงกระทำให้

เราได้เห็นเป็นตัวอย่าง

คำนิยม

ในโอกาสวันครบเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู บุคคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

ประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ในวันที่ ๓๐ กันยายน

๒๕๕๖ ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้เกษียณอายุราชการทุกคน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่

มาด้วยความ วิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อดทน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐานจนครบเกษียณอายุราชการ

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นได้ด้วยความทุ่มเท พลังกาย

พลังใจพลังสติปัญญา ของทุกคน ทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้

ปฏิบัติงานมาจนถึงเกษียณอายุราชการ ท่านทั้งหลายนับว่าเป็นบุคคลที่เหน็ดเหนื่อยอยู่

เบื้องหลังวามสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน จึงขอให้

ทุกท่านได้ภูมิใจว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน ได้สร้างสรรค์ประโยชน์มากมายแก่เด็กและ

เยาวชน ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีศักยภาพในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

และประเทศชาติ

มาถึงนาทีที่สำคัญของวันครบเกษียณอายุราชการ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ใช้

เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตทำกิจกรรมเพื่อตนเอง ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความสุข

ขอให้อานิสงส์แห่งคุณงามความดีที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตการเป็นข้าราชการ อีกทั้งอำนาจ

ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณ์ แข็งแรง มีพลังกาย พลังใจในการดำเนินชีวิต และขอให้ทุกท่านได้เป็นที่รัก

เคารพของผู้คนทั้งหลายในสังคมตลอดไป

นายวิทูรย์ วังตาล

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด

การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น

แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น

การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม

ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล

(จากหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี)

หมายเลขบันทึก: 550024เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2013 10:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2013 07:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (23)

มาร่วมชื่นชมครูดีมีน้ำใจเพื่อศิษย์ เป็นความภาคภูมิใจของชีวิตอันยาวนานที่ผ่านมา ขออวยพรให้มีความสุขหลังเกษียณนะคะ

 

 

ชอให้ครูใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข นะครับ

-สวัสดีครับครู..

-ตวยมา่อ่านเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจ๋ของครูครับ..

-วันนี้ถือว่าโชคดีที่ได้โทรอู้กับครูครับ..

-ไว้มีโอกาสปิ๊กบ้าจะไปเยี่ยมต้นบะม่วงกะล่อนนะครับ...

-เกษียณแล้วได้พักผ่อนเต็มที่.....

-มาแอ่วงานกล้วยไข่ก่อครับ เริ่มงานวันเสาร์นี้ครับ...

-ขอบคุณครับ

 

ถึงฝั่งแล้วคร้า พี่ KRUDALA...

 

มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ด้วย

อ่านเรื่องหลานวันก่อนสนุกมากๆๆ

ขอให้พี่มีความสุขกับการพักผ่อนครับ

 

ชื่นชมคุณครูทุกท่านที่ทำหน้าที่มาจนถึงวันเกษียณอายุราชการนะจ๊ะ  สำหรับคุณมะเดื่อ

คงเกษียณอายุด้วยตนเองมากกว่า  คงไม่อยู่ถึงวันเกษียณจริง ๆ หรอก...ขอให้พี่อัญชลี

มีความสุขกับชีวิตหลังราชการตลอดไปนะจ๊ะ...(ขอบคุณมากมายสำหรับลำไยอบแห้ง..

จะส่งของเล็ก ๆ น้อยมาให้วันหลังนะจ๊ะ)

มาชื่นชมยินดีกับท่านด้วยนะคะ

แต่นี้ไปก็เป็นเวลาพักผ่อน

อยากอ่านงานเขียนท่านที่นี่อีกนะคะ 

...ขอแสดงความชื่นชมและยินดีนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณพี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ

          ขอบคุณค่ะสำหรับคำอวยพร และช่อดอกไม้ที่มอบให้นะคะ

     และจะใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขค่ะ

                                    ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณแสงแห่งความดี

            ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข  

                             ขอบคุณค่ะ

สวัสดีเจ้า น้องเพชรน้ำหนึ่ง

  •  ขอบคุณโทรไปฮื้อกำลังใจเน้อเจ้า  เซอร์ไพร์สและดีใจตี้ได้อู้กับน้องเพชรน้ำหนึ่ง

       ตั๋วจริงเสียงจริงเจ้า

  • ต้นมะม่วงกะล่อนยังบ่ได้เอาไปลงสวน เพราะฝนตกเข้าสวนเลยเจ้า เกษียณแล้วมีเวลานักก็คงได้เอาไปปลูกเจ้า
  • ขอบคุณตี้เอาตำมะยมมายั่วน้ำลาย และเจิญไปแอ่วงานวันกล้วยไข่เมืองกำแพง       ถ้าฝนบ่ตกก็น่าไปเนาะเจ้า

                                                                           ขอบคุณเจ้า 

สวัสดีค่ะ อ.บุษยมาศ

              ขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจครูดาหลาพร้อมกับพระพุทธรูปจากเมืองเซี่ยงไฮ้  

   มีเวลามากพอที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมได้แล้วค่ะ

                                                       ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต ฝอยทอง

             ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ และได้เห็นความน่ารักของหลานชาย

   จะใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการพักผ่อน และทำงานบ้านเล็กนอยๆ อย่างมีความสุขค่ะ  

                                                          ขอบคุณค่ะ   

สวัสดีค่ะ คุณมะเดื่อ

         ขอบคุณที่มาให้กำลังใจพร้อมภาพวาดสวยๆ ฝีมือคุณมะเดื่อ  ชอบมากค่ะ  จะใช้

ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขค่ะ

(สำหรับลำไยอบ ไปส่งในวันแรกที่ว่างจากงานในวันที่ไปรษณีย์ทำงานค่ะ ขับรถมาในเมืิอง

หาที่จอดรถยากค่ะ)

 

สวัสดีค่ะ คุณBright Lily

     ขอบคุณที่มาให้กำลังใจคนว่างงานค่ะ แต่วันนี้ยังคงไปทำงานอยู่จนถึงปิดเทอมพรุ่งนี้ค่ะ

     หลังเกษียณคงได้พักผ่อนและท่องไปในโลกกว้าง คงมีเรื่องใหม่ๆมาเขียนอีกค่ะ

 ขอบคุณที่จะติดตามอ่านนะคะ

 

สวัสดีค่ะ ดร. พจนา แย้มนัยนา

           ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ และแสดงความยินดีที่ครูดาหลาเดินมาจนครบวาระ

เกษียณอายุราชการนะคะ  

สวัสดีค่ะ ดร.โอ๋-อโณ และคุณยายธี

        ขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจครูดาหลา   ได้พักผ่อนและใช้ชีวิตสบายๆเสียทีค่ะ

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ของแม่พิมพ์ที่มีคุณค่า

ได้ปลูกต้นไม้ไว้หลายต้น..เพื่อให้ความอุดมของแผ่นดิน

ขอให้ความดีคุ้มครองให้มีแต่ความสุข สนุกสนาน ชีวิตเบิกบาน สำราญหทัยตลอดไป

“ดอกสร้อยร้อยมาลัยให้ครู”

        ครูเอ๋ยคุณครู                         ทำงานอยู่ หลายปี ดีหนักหนา

ผ่านเรื่องราว การสอน ป้อนวิชา        แก่ศิษย์มา  แสนมากมาย หลายสิบปี

มาวันนี้  ถึงกาล อันกำหนด              วางและปลด  เกษียณ  ใช่เพียรหนี

ขอขอบคุณ คุณครู อัญชลี               จงได้มี  ชีวีมั่น นิรันดร์เอย...

 

 

“พี่หนาน”  ขอให้แม่ครูมีความสุขมาก ๆ นะครับ

ขอชื่นชมครูคุณภาพของเมืองลำพูนนะคะ

ชีวิตหลังเกษียณคืออิสระทั้งกายและใจ

ดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตได้เดินไปตามฝันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณครูหยิน

             ขอบคุณค่ะที่มาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของครูดาหลา

ด้ปลูกต้นไม้ไว้หลายต้น..เพื่อให้ความอุดมของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนนักเรียนที่ครูให้ความรู้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆ ปัจจุบันก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลัง

สำคัญของชาติ ดำเนินชีวิตตามศักยภาพของแต่ละคนนะคะ

             ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ

สวัสดีเจ้า  คุณ"พี่หนาน"

             อ่านบทกลอนดอกสร้อยแล้ว ตื้นตันใจน้ำตาปอจะตก

               มาวันนี้  ถึงกาล อันกำหนด                                    

           วางและปลด  เกษียณ  ใช่เพียรหนี

           ขอบคุณสำหรับบทดอกสร้อยร้อยมาลัยให้ครู  ตี้แสนไพเราะและกินใจเน้อเจ้า

สวัสดีค่ะ คุณkrutoiting

           ขอบคุณและน้อมรับค่ะ สำหรับคำชื่นชมและบอกว่า เป็นครูคุณภาพของเมืองลำพูน

           ครูดาหลาได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ วันนี้เป็นวันที่ 4 รู้สึกเป็นอิสระทั้งกายและใจ

มากค่ะแม้จะยังคงมาทำงานอยู่เพราะเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนก็ตาม แต่ทำด้วยความเสีย

สละและเต็มใจค่ะ 

           ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงไยค่ะ ครูดาหลาจะดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตได้เดินไปตามฝันค่ะ

                                                    ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี