ต่อจากบันทึกที่ 1)... 2)...และ 3)... ในขณะที่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มคุณกิจทั้งหลายอยู่นั้น
ก็ตั้งเป้าหมายไว้ในใจตัวเองว่า ต้องการเห็นบุคลากรของเรามี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนมีหัวใจเป็นนักพัฒนานั่นเอง
ในขณะนั้น พี่เม่ยก็เริ่มเรียนรู้ทฤษฎีการจัดการความรู้ด้วยตนเองค่ะ โดยการค้นหาอ่านจาก www.kmi.or.th และ เรียนรู้จากการอ่านและเขียนบันทึกใน www.gotoknow.org  แห่งนี้....
แล้วพี่เม่ยก็ค้นพบว่า.....
ช่างเป็น KM ที่เนียนในเนื้องานจริงๆ!...