รักการอ่าน

รักการอ่านกันเถอะ

กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best   Practice )

    ชื่อผลงาน             กิจกรรมรักการอ่าน
ชื่อเจ้าของผลงาน      นางเอี่ยมศรี   ถือทอง
เกริ่นนำ             เดิมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน  โรงเรียนห้องสอนศึกษาได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน  โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือ และบันทึกการอ่านส่งครูที่ปรึกษาลงลายมือชื่อในชั่วโมงโฮมรูมทุกวันพฤหัสบดี   ก่อนสิ้นภาคเรียนนักเรียนจะส่งสมุดให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเป็นผู้ตรวจสอบและคัดเลือกนักเรียนที่บันทึกการอ่านได้จำนวนเรื่องมากที่สุด  3  อันดับเป็นยอดนักอ่านของห้องนั้นๆ  ปรากฏว่ามีนักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบไม่ได้บันทึกการอ่านหรือบันทึกได้จำนวนน้อยมาก     เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้และมีนิสัยรักการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้กำหนดให้นักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านส่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทยอย่างน้อย  5 เรื่องต่อสัปดาห์   รวมทั้งจัดกิจกรรมรักการอ่านในชั่วโมงโฮมรูม  ประกวดยอดนักอ่านและประกวดพูดแนะนำหนังสือ  จากการที่ครูผู้สอนภาษาไทยกำกับ  ติดตามอย่างใกล้ชิด    ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการแสวงหาความรู้     และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น
ผลสำเร็จ 1.       นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาเกิดความตระหนัก ในกา สวงหาความรู้ และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น             
2.  นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา  จำนวน  99  คน ได้รับคัดเลือกเป็นยอดนักอ่าน            
3.  นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา  จำนวน 18  คน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพูดแนะนำหนังสือ สามารถพูดถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับจากการอ่านหนังสือได้ ผลการได้รับการยอมรับระดับประเทศ               1 .   น.ส.ชนาภา    ณรงค์ทิพย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ได้รับรางวัล  ชมเชยอันดับ 2 การกล่าวเฉลิมพระเกียรติ  60 ปีครองราชย์  ประโยชน์สุข  ประชาราษฎร์     ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร  (ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000.-บาท)
ระดับภาคเหนือ             1 .   น.ส.ชนาภา    ณรงค์ทิพย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศ    การกล่าวเฉลิมพระเกียรติ      เยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี  60  ปีครองราชย์      ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2549     ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาห้วยฮ่องไคร้   จังหวัดเชียงใหม่  (ได้รับโล่เกียรติยศ   เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000.-บาท)
ระดับจังหวัด               
1 .   น.ส.ชนาภา    ณรงค์ทิพย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   การกล่าวเฉลิมพระเกียรติ  เยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี  60  ปีครองราชย์      ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1   เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2549 (ได้รับเกียรติบัตร)            
2.   นายอนุวรรต    บุญเรือง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ได้รับรางวัลนักเรียนรักการอ่าน  ระดับยอดเยี่ยม   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1  เมื่อวันที่  18  กันยายน 2549 (ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล 700 บาท)             3.   โรงเรียนห้องสอนศึกษา   ได้รับรางวัลสถานศึกษารักการอ่านดีเด่น     ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1      เมื่อวันที่  18  กันยายน 2549    (ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  5,700  บาท)            
4.   ด.ญ.กรกมล  อยู่คมโชติ  (ชั้นม.3)    ด.ช.ถิรายุธ  พิณสุวรรณ  (ชั้นม.2)    และ ด.ญ.วัลรวี  คงเสถียรภาพ (ชั้นม.1)  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ของ สโมสรไลออนส์แม่ฮ่องสอน  ปางตอง   เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2549 กิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนที่สำคัญ
1.       ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.       ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนและครูโรงเรียนห้องสอนศึกษาทราบ
3.       ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยกำหนดให้นักเรียนอ่านหนังสือ  และบันทึกการอ่านส่งครู   อย่างน้อย  5 เรื่องต่อสัปดาห์
4.      ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยกำกับ  ติดตาม  ตรวจสมุด  และจดบันทึกสถิติการอ่านของนักเรียนแต่ละคนทุกสัปดาห์

5.    จัดกิจกรรมรักการอ่านในชั่วโมงโฮมรูม  ทุกวันพฤหัสบดี    ให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือ และบันทึกการอ่านส่งครูที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ

6.       จัดกิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน

7.       จัดกิจกรรมประกวดพูดแนะนำหนังสือ

8.    ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมรักการอ่าน      การประกวดกล่าวเฉลิมพระเกียรติ    การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ฯลฯ  ของหน่วยงานอื่นๆ

ข้อจำกัดในการนำไปใช้

            นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน  ไม่รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย    ไม่มีนิสัยรักการอ่าน   ขาดความรับผิดชอบในการอ่านหนังสือและไม่บันทึกการอ่านส่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

คำสำคัญ(keywords)           :     รักการอ่าน

วันที่ส่งข้อมูล                     :      24   กันยายน  2549 

ผู้นำส่งความรู้                    :      นางเอี่ยมศรี   ถือทอง

สำนัก / หน่วย / กลุ่ม          :     โรงเรียนห้องสอนศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1

โทรศัพท์                            :      0 5361 - 1311 

E – mail                             :      [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51590, เขียน: 24 Sep 2006 @ 14:35 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 21:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

แมวน้ำ
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ตามความคิดของผมนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับโรงเรียนเรายังไม่ใช่โรงเรียนที่มีการรักการอ่ารอย่างแท้จริง ที่ออกมาที่เห็นนั้นเป็นเพียงไม่ถึง 10 % หรอกครับ ที่เด็กมีการรักการอ่านอย่างแท้จริง  ที่เหลือนะครับเป็นการทำเพื่อให้มันผ่านๆไป เพียงแต่ครูเอาคะแนนมาล่อให้ทำเท่านั้น และผมคิดว่ายังเป็นการทำให้เด็กไม่มีนิสัยรักการอ่านที่แท้จริง เด็กเพียงแต่คัดลอกข้อความในหนังสือเพื่อมาลงไว้เท่านั้นครับ

phai
IP: xxx.157.133.12
เขียนเมื่อ 

อยากจะบอกว่า  การแก้ใขปัญหาของเด็กไม่รักการอ่านเป็น ทางแก้ที่น่าทำและถูกต้องที่สุด  ความสำเร็จต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นถ้าคนผู้นั้นไม่รุ้จักการอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีกำลังใจเต็มเปี่ยมที่จะต่อสู้กับปัญหา  เด็กไทยไม่รักการอ่าน  และในฐานะที่เป็นครู หน้าที่หลักคือการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ทั้งร่ายกาย และจิตใจ  ที่โรงเรียนก็จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายแต่ผลสรุปความสำเร็จ  ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนได้ในระดับที่น่าพอใจเลย  ทั้งนี้  ดิฉันขอความช่วยเหลือ  คำแนะนำ  ชี้แนะแนวทางที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนในโรงเรียนของดิฉันมีนิสัยที่รักการอ่านอย่างที่ตั้งใจ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้