"ความศรัทธา" เป็นพลังที่แรงกล้า เป็นตัวผลักดัน

เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของการทำงานทุกอย่าง

ผมศรัทธาในพลังความศรัทธาของชาวบ้าน ชาวเกษตรกรที่จะพัฒนา

ตนเอง พัฒนาครอบครัว ให้ก้าวเลื้อนชั้นขึ้นไป                              

                            การที่จะก้าวผ่านชั้น หรือกำแพงแต่ละชั้นจะต้องใช้

วิทยายุทธหลายอย่าง หลากหลายและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบของ

แต่ละคน แต่ละท้องถิ่นว่ามีต้นทุน ทางทรัพยากรทางสังคมทาง

ภูมิปัญญา และทางองค์ความรู้ของท้องถิ่นนั้นอย่างไร                              

                               ปัญหาคือ แล้วองค์กรชุมชนเอง จะนำต้นทุนมี

อยู่มาจัดการอย่างไร จึงจะบรรลุ จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดกานั้น

สำคัญมาก เหมือนกับการทำกับข้าว บางครั้งถึง แม้เราจะมีวัตถุดิบใน

การทำอาหารที่ดีเยี่ยมแต่ถ้าการเตรียม การปรุงไม่ดีไม่เหมาะสมก็จะ

ทำให้อาหารไม่อร่อย หรืออาจจะกลายไปเป็นอาหารเสียเลยก็ได้ยิ่งถ้านำ

ไปให้ ชาวบ้านกินอาจจะทำให้ท้องเสียทั้งหมู่บ้าน หรือตายทั้งหมู่บ้าน

ก็ได้

                             จริง ๆ แล้วการพยายามเลื่อนชั้นทางสังคมของ

มนุษย์เป็นเรื่องปกติ (ธรรมชาติ) แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ (วิธีการที่ชาว

บ้านเลือก)   ในการที่จะนำตัวเขาเอง ไปสู่ชั้นทางสังคมที่ดีขึ้นนั้นมี

หน้าตาเป็นอย่างไร บางคนอาจใช้วิธีการอพยพหนีเข้า ไปทำงานใน

เมืองใหญ่ บางคนอาจใช้วิธีการกัดไม่ปล่อย สู้ไม่ถอย บาดเจ็บกี่ รอบ

ขาดทุนกี่ครั้งก็จะดันทุรังทำต่อไป

                               บางกลุ่มก็จะมีวิธีการเรียนรู้จาก ประสบการณ์เดิม

และพัฒนาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับตนเองและ ชุมชน

 ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นทางเลือกไม่มากนักสำหรับชาวบ้านแต่เขาเหล่า

นั้นก็ยังก้ม หน้าทำต่อไป เพื่อม่งหวังที่จะเดินไปสู่ธงชัยที่ปักไว้

ข้างหน้า ถึงแม้ว่ามันจะเลือนลาง ก็ตามที เขาเหล่านั้นก็ยังสู้ต่อไป