สำหรับประเด็นหลักๆ ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 
     1.  เพื่อเตรียมการมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 1 – 2 ธ.ค. 49 ในนาม UKM ของสมาชิกเครือข่าย 7 มหาวิทยาลัย 
     2.  กำหนดการ UKM ครั้งที่ 8 ที่ มน. ในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” 
     3.  กำหนดการ UKM ครั้งที่ 9 ที่ มข. ในหัวข้อ “Excellence Center” 
     4.  การรับสมาชิกใหม่อีก 2 ม. ได้แก่ ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้ 

     บันทึกนี้ดิฉันขอทบทวนรายละเอียดของการเตรียมการมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในนาม UKM เพื่อแจ้งให้กับสมาชิกชาว NUKM ได้ทราบ และรบกวนท่านสมาชิก UKM ที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวกรุณาเข้ามาช่วยเพิ่มเติมหากดิฉันตกหล่นนะคะ 

     เรามีเวลาในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของ UKM ที่ห้อง MR 215 ในวันที่ 1 ธ.ค. 49 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 16.30 น. รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ค่ะ

     ช่วงที่ 1 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. กิจกรรมอภิปราย “เครือข่ายการจัดการความรู้” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     11.00 – 11.10 น. เกริ่นนำวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และกิจกรรมที่เราได้จัดร่วมกัน โดย ท่านอาจารย์พิชิต จากมอ. โดยมีพี่เมตตาจาก มอ. เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย 
     11.10 – 12.20 น. แต่ละมหาวิทยาลัยนำเสนอการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยละประมาณ 10 นาที) 
     12.20 – 12.30 น. ซักถาม 

     ช่วงที่ 2 เวลา 13.45 น. – 16.30 น. แต่ละมหาวิทยาลัยจัด Clinic KM โดยจัดเป็นกลุ่มย่อยของแต่ละมหาวิทยาลัย (ในห้องเดียวกัน) เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมพูดคุย ลปรร. 
     

     สิ่งที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องจัดเตรียมมาในวันงาน ได้แก่ 
     1.เอกสารด้านการจัดการความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัยสำหรับแจกให้กับผู้เข้าร่วม 
     2.บอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่สามารถติดตั้งได้สะดวกค่ะ
  (สำหรับการติดตั้งทางพี่เมตตาจะได้ติดต่อกับคุณธวัชหลังจากที่คุณธวัชประสานกับทาง organizer แล้วทางพี่เมตตาจะได้ประสานมายังสมาชิกอีกครั้งค่ะ)

     แต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานจะได้โควตาวิทยากรที่ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนกับ สคส. มหาวิทยาลัยละ 2 ท่านค่ะ