วันนี้ตอนที่ผมไปเสวนากับ นศ.ม.ทักษิณ ตามที่ได้บันทึกไว้ที่บันทึก BAR: โครงการพัฒนาจิตและจริยธรรม ณ ม.ทักษิณ ผมก็ได้พบกับ อาจารย์ ดร.วัลภา คชภักดี รองอธิการบดี ม.ทักษิณ ที่ผมไม่ได้เจอท่านมาหลายปีแล้ว ตามความคาดหวัง ท่านอยู่ร่วม ลปรร.ด้วยตลอด

     มีตอนหนึ่งได้สนทนากันท่านพูดถึงว่าได้เคยโยนคำถามแก่ นศ. (ท่านไม่ระบุว่าเป็น นศ.ที่ใด หรือที่ที่ท่านไปเป็นอาจารย์พิเศษ) เล่น ๆ ว่าในฐานะที่ท่านจะเรียนจบไปเป็นผู้มีวิชาชีพสาธารณสุข หากท่านเจอเด็กหญิงอายุ 14 ปี ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ท่านจะจัดการอย่างไร ได้คำตอบเป็นเสียงอันดังพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คนว่า แนะนำให้ทำแท้งอย่างปลอดภัย

     ท่านคุยกับผมว่าท่านตกใจมาก ซึ่งผมก็ตกใจมากเช่นกัน ที่ท่านบอกอย่างนั้น ผมหวนกลับมาคิดต่อว่าวันนี้ผมมาพูดคุยกันกับ นศ.ประเด็นคุณธรรม-จริยธรรม ในผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข มีตอนหนึ่งที่ผมกล่าวไว้คือ การเรียนการสอนในระบบ ไม่สามารถทำให้เกิดคุณธรรม-จริยธรรมขึ้นได้ การทำให้ดู ปฏิบัติให้เห็น และได้ลองทำดูแล้วเท่านั้น ที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ โดยต้องมีความตระหนักอยู่ในใจเสมอเท่านั้น คำตอบนี้ก็เป็นคำยืนยันได้ตามฐานคิดของผมว่าน่าจะจริงเสียแล้ว