บันทึกการเดินทางทัวร์สุขภาพที่จีน ระหว่าง 27สค-2 กย49

26 สค.49 ดิฉันและคณะเดินทางรวม21คนพร้อมกัน(24.00น.)ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบิน AIR CHINA

  27สค.49   7.30 น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม.)ถึงสนามบิน เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน  มณฑลที่มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรประมาณ 88 ล้านคน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ล้อมรอบด้วยเทือกเขา มีภูมิอากาศเหมาะต่ออาชีพเกษตรกรรม มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวมาก ความชื้นสูง

 

ชมสวนสัตว์หมีแพนด้า เป็นสถานีวิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ เปิดเข้าชมเมื่อค.ศ.1995  จากนั้น ล่องเรือชมพระใหญ่ หลวงพ่อโต แห่งเมืองเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดังพระนอนกลางทะเล  โดยหลวงพ่อไท่หงใช้เงินบริจาคของชาวบ้านสร้างเพื่อเป็นศิริมงคล ป้องกันภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง โดยพระพักตร์หันสู่แม่น้ำหมิงเจียง เป็นพระพุทธรูปนั่งที่สลักเข้าไปในภูเขาใช้เวลาทำนานร่วม 90 ปี สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร     พักค้างคืน SHENLONG GRAND HOTEL

 

28 สค.49 เที่ยวภูเขาง๊อไบ๊ ( เอ๋อเหมยซาน ) เอ๋อเหมย แปลว่า คิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว  เอ๋อเหมยซานเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ( เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผูโถซาน ) นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,968 เมตร ได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 หน้า สูง 48 เมตร พระพุทธรูปทองคำที่สูงที่สุดในโลก

  

ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ที่ยอดจินติ่ง    เดินทางถึงที่พัก 2 ยาม พักที่ XINMAO HOTEL เมืองเม่าเสี้ยน

ตอนที่ 2 (คลิ๊ก)ตอนที่ 3 (คลิ๊ก)