จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย สกอ.
                 ข้อมูลการจัด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย และการจัด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทยด้านการเรียนการสอน ซึ่งประมวลจากผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย (Research Ranking Indicators) และด้านการเรียนการสอน (Teaching Ranking Indicators) 

มหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย

 

ลำดับมหาวิทยาลัยคะแนน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย92.24
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 81.49
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 81.36
5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 78.68
6มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75.70
7สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 74.10
8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73.61
9มหาวิทยาลัยนเรศวร 72.04
10มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 71.26
11มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 69.39
12มหาวิทยาลัยศิลปากร 69.36
13มหาวิทยาลัยบูรพา 69.30
14สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 69.20
15มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 66.68
16มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 65.09
17มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63.35
18มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 62.25
19มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 60.64
20สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58.63
21มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 57.89
22มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 57.20
23มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 57.01
24มหาวิทยาลัยทักษิณ 56.72
25มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 56.41
2626 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56.06
27มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 55.91
28มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 55.76
29มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 55.46
30มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 55.38
31มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 55.34
32มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 55.30
33มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 55.06
34มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 54.98
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 54.96
36มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 54.73
37มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 54.70
38มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 54.60
39มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 54.49
40มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 54.44
41สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 54.22
41มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 54.22
41วิทยาลัยตาปี 54.22
41วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

54.22

50 อันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน 

ลำดับ

มหาวิทยาลัยคะแนน
1มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78
3มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (12)

ขอขอบคุณอาจารย์รุจโรจน์...                              

  • เป็นบันทึกที่อ่านง่าย ได้สาระ และได้ข้อคิดจากสถิติข้อมูล
  • ขอแสดงความยินดีกับสถาบันที่ประสบความสำเร็จ และขอให้กำลังใจกับสถาบันที่จะประสบความสำเร็จต่อไปครับ...
IP: xxx.9.110.73
เขียนเมื่อ 

 ผมในฐานะนศคนหนึ่งในต่างจังหวัด ได้ฟังข่าวมาว่าการจัดอันดับได้จัดตามกลุ่มโดยแยกเป็น 5 กลุ่ม โดยไม่มีการเปิดเผยอันดับเป็นตัวเลข และมีมหาลัยที่เข้าร่วมการประเมิน 49 แห่ง และไม่ขอร่วมประเมิน1 แห่ง แต่ไม่ทราบว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องหรือไม่ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจด้วยครับ

 

รักคนไทย
IP: xxx.9.110.73
เขียนเมื่อ 
 อย่าลืมนะครับ จากข้อมูลที่พบ ท่านรมต.ศึกษาจบมช ส่วนท่านภาวิชอะจบมหิดล สงสัยอะไรมั่งป่ะ???
เขียนเมื่อ 

ด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ ๔  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการจัดสัมมนาเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อใคร  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                       ขอแสดงความนับถือ

    หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา

 

เอก
IP: xxx.120.155.207
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าและมีบางมหาวิทยาลัยไม่ได้ส่งข้อมูลครบ มหาวิทยาลัยบางแห่งที่ดูดีเพราะส่งข้อมูลครบ ทำให้คะแนนออกมาอยู่ในกลุ่มบนตาราง รองสังเกตมหาลัยที่อยู่กลุ่มสองของตารางก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะไม่ได้ส่งข้อมูลครบครับ ข้อมูลที่ว่าก็คือ ผลงานด้านการวิจัยของคณะต่างๆๆในมหาลัยนั้นๆ ถ้าคณะใหนไม่ได้ส่งคะแนนก็จะด้อยลงไปด้วย

บี
IP: xxx.173.239.128
เขียนเมื่อ 

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเอาตรงไหนมาตัดสินคะ บางคนจบที่ดังๆแต่ไม่มีงานทำก็ถมไป บางคนจบราชภัฏ หรือ มหาลัยเปิด แต่เป็นใหญ่เป็นโตได้ก็มีมากมาย เพราะฉะนั้นแล้วค่าของคนอยู่ทึ่การทำงานและโอกาสมากกว่าค่ะ

ขิม
IP: xxx.173.239.128
เขียนเมื่อ 

จบ รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์... ขายก๋วยเตี๋ยว

จบ ครุศาสตร์ ม.รามคำแหง ... ผอ./รองผู้อำนวยการ

...........เห็นกันมากมาย........

ควรตัดสอนที่จุดจบของการทำงานมากกว่าค่ะ

God แซงเวง United
IP: xxx.120.233.127
เขียนเมื่อ 

ภูมิใจครับ

เด็กครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

mix
IP: xxx.142.9.117
เขียนเมื่อ 

สถาปัดที่ไหนดีสุดในไทย

krissada
IP: xxx.53.48.244
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลการจัด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทย"ด้านการวิจัย" และการจัด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทยด้าน"การเรียนการสอน"

ย้ำนะครับ "ด้านการวิจัย" + "การเรียนการสอน"

เพราะฉะนั้น

เรื่องที่เรียนจบมาแล้ว มีงานทำ หรือ ไม่มีงานทำ ก็อีกเรื่องหนึ่ง

เรื่องที่เรียนจบมาแล้ว เป็นใหญ่เป็นโต ก็อีกเรื่องหนึ่ง

แยกกันนะครับ

IP: xxx.157.151.28
เขียนเมื่อ 

เรื่องการทำงาน ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลนั้นๆที่จบไป

ส่วนสถาบัน ที่ให้ความรู้ ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพก้ออีกเรื่องหนึ่ง

ไม่ควรเอาสถาบันกับตัวของบุคคลมาเกี่ยวพันกันนะคับ

แยกให้ดี....

dddfvvv
IP: xxx.108.226.12
เขียนเมื่อ 

การจัดอันดับจากหน่วยงานราชการอาจจะมีความไม่น่าเชื่อถือสูงมาก

โปรดใช้วิจารณาญาณในการดู

หมายเลขบันทึก

47889

เขียน

02 Sep 2006 @ 23:11
()

แก้ไข

18 Jun 2012 @ 22:22
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก