ข้อมูลการจัด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย และการจัด 50 อันดับ มหาวิทยาลัยไทยด้านการเรียนการสอน ซึ่งประมวลจากผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย (Research Ranking Indicators) และด้านการเรียนการสอน (Teaching Ranking Indicators) 

มหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัย

 

ลำดับมหาวิทยาลัยคะแนน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย92.24
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 81.49
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 81.36
5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 78.68
6มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75.70
7สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 74.10
8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73.61
9มหาวิทยาลัยนเรศวร 72.04
10มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 71.26
11มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 69.39
12มหาวิทยาลัยศิลปากร 69.36
13มหาวิทยาลัยบูรพา 69.30
14สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 69.20
15มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 66.68
16มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 65.09
17มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63.35
18มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 62.25
19มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 60.64
20สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58.63
21มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 57.89
22มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 57.20
23มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 57.01
24มหาวิทยาลัยทักษิณ 56.72
25มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 56.41
2626 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56.06
27มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 55.91
28มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 55.76
29มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 55.46
30มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 55.38
31มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 55.34
32มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 55.30
33มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 55.06
34มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 54.98
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 54.96
36มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 54.73
37มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 54.70
38มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 54.60
39มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 54.49
40มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 54.44
41สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 54.22
41มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 54.22
41วิทยาลัยตาปี 54.22
41วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 54.22
41มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

54.22

50 อันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน 

ลำดับ

มหาวิทยาลัยคะแนน
1มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78
3มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27