สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์กลุ่มสำนักพัฒนานวัตกรรม        ผมได้มีโอกาสจัดหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น 2 วัน โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องเทคนิคในการจัดการความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม ให้แก่คณะบุคลากรของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (25-26 สิงหาคม 2549) ซึ่งน่าสนใจที่หลังจากได้มีการแลกเป็นความคิดเห็นกันแล้วเห็นว่าที่นี่มีการวางแผนงานดี ๆ ให้กับแวดวงการศึกษาไทยอยู่มากทีเดียว นอกจากนั้นบรรยากาศในการเรียนรู้ก็ยังช่วยให้เกิดพลังความความคิดขึ้นมากมาย หน้าที่ของผมคือเป็นผู้ประสานความคิด และช่วยให้ความคิดต่าง ๆ นั้น มีรูปแบบและทิศทางที่มียุทธศาสตร์ร่วมกัน ผมก็เลยเปิด Blog นี้ให้ทุกท่านที่สนใจเรื่องการศึกษาและนวัตกรรมมาร่วม Share ideas กันที่นี่ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจมากครับ

                                                                จีระ  หงส์ลดารมภ์