KM ที่รัก ตอนที่ 48 "กลยุทธ์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ"

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างไร

         การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายส่งที่เราวิจัย  ให้คนอื่นที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็นได้เข้าใจ  และเสมือนได้เข้ามารวมกับผู้ทำวิจัยจริง ๆ  เพราะฉนั้นการที่เราจะอธิบายอะไรซักอย่างหนึ่งให้คนอื่นฟังแล้วเจ้าใจเห็นภาพตาม ที่เราต้องการ  การเก็บข้อมูบลและมุมมองคงจะต้องอธิบายในข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนที่บ่งบอกถึงกรอบ  หรือเนวทางการดำเนินการวิจัย  และการวิจัยเชิงคุณภภาพเป็นอย่างไร  เราคงจะต้องพิจารณาลักษณะเชิงกลยุทธ์ (Strategic  character istics )  หลักษณะกลยุทธิ์  หมายถึงมิติ 2  ด้าน ของลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ  ด้านหนึ่งเป็นลักษณะที่เป็ฯรูปธรรม  สามารถมองเห็นได้ชัดเจน    เช่น  ข้อมูล  ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นลักษะที่บ่งบอกถึงแนวทาง  หรืออุดมคติ  สำหรับการดำเริอนการวิจัยแบบนี้  ส่วนมากจะใช้คำว่า  "ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ"  หรือเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ ( Strategic themes ) 

         ลักษณะกลยุทธ์ที่สำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ  อาศัยตามแนวความคิด  Patton (1990)  และ  Lecompte and  Schensul Z1999)  ซึ่งจะเป็นแนวทางเพื่อจะตอบคำถามว่า  การวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นอย่างไร (อ้างใน ชาย  โพธิสิตา:30)

     1.  เป็นการวิจัยที่ทำในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ (Natural Setteng)

     2.  ใช้ตรรกะแบบอุปนัยเป็นหลัก (Inductive approach)

     3.  เน้นการทำความเข้าใจแบบเป็นองค์รวม (Holistic Pperspective)

     4.  ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก (Qualitative Data)

     5.  นักวิจัยติดต่อโดยตรงกับกลุ่มวิจัย (Direct contact   with participants)

     6.  ให้ความสัมคัญแก่พลวัฒน์ของส่งที่ศึกษา (Dynamic  Perspective)

     7.  ให้ความสำคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี (Unigue Caseg Orien  tation )

     8.  ให้ความสำคัญแก่บริบทของส่งที่ศึกษา ( Context Sensitivity) 

     9.  มีความยืดหย่นในการออกแบบการวิจัย (Design Flexibility)

     10.  ใช้เครื่องมือหลายอย่าในการเก็บข้อมูล แต่นักวิจัย  เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด (Resrecher cher aw and Important Research Instrument)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 46424, เขียน: 25 Aug 2006 @ 22:29 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 00:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จะให้ดีต้องนำเสนอเชิงปริมาณเปรียบเทียบจะได้รู้ชัดกว่าความเป็นทฤษฎีของการวิจัย การจัดการควารู้มีเสน่ห์ตรงนี้แหละครับ