“การทรมานข้อมูล”

<div align="right" style="text-align: center"></div>  “ การทรมานข้อมูล” (Torture Data)  เป็นคำพูดของ ผศ.ดร. กนกวรรณ   มโนรมย์ ในการบรรยายเรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เมื่อตอนสายของวันที่ 18 สิงหาคม 2549  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคำพูดที่ผมประทับใจมาก เนื่องจากเราสามารถที่จะจินตนาการตามแล้วเห็นภาพ และความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี  จึงใคร่อยากที่จะมาเล่าสู่พี่น้องชาว KM ฟังเพื่อจักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ต่อไป ซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาสังคมต่อไป
                “การทรมานข้อมูล” (Torture Data) การทรมานไม่ใช่การรอคอยเหมือนคนที่กำลัง In love  เขาพูดกัน หากแต่ว่าเป็นการกระทำที่ให้คนอื่นเขามีความเจ็บปวด หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้นๆ  ดังนั้น “การทรมานข้อมูล”  น่าจะหมายถึง การกระทำกับข้อมูลที่นักวิจัยได้มาจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นคำพูด ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการเขียนของคน หรือตัวแทนในชุมชน จากนั้นนักวิจัยได้นำมาเขียนหรือแต่งใหม่โดยอาจใส่ความรู้สึกของนักวิจัยเข้าไปซึ่งอาจจะทั้งตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแล้วทำให้ความหมาย หรือความตั้งในการที่จะสื่อความหมายตรงนั้นผิดเพี้ยนไป <div style="text-align: center"></div>
                “การไม่ทรมานแล้วมีความสุข”  ที่ผ่านมักจะได้ยินคำว่าการทรมานข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ในรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หรือคุณภาพ (Qualitative Research) ก็ตาม ซึ่งทำให้ไม่สบายใจทั้งนักวิจัย และชุมชนซึ่งถือว่าเป็นผู้ถูกกระทำ รวมถึงผู้อ่านผลงานวิจัย หรือที่เรียกว่าผู้บริโภคข้อมูล ดังนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งตรงกับความรู้สึกที่ชุมชนต้องการจะสื่อออกไป นักวิจัยควรที่จะนำข้อมูลที่ได้นำเสนอให้ชุมชนได้ตรวจสอบ โดยอาจจะจัดประชุม (Focus Group) ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนมีการเผยแพร่ หรือในบางช่วงของเอกสารที่ต้องการสื่อถึงความรู้สึกจริงๆ ของคนในชุมชนอาจจะเอาคำพูด หรือบทสัมภาษณ์ Post  ลงไปในหนังสือเลย เพื่อคนอ่านจะได้มี Feeling ตาม จะเป็นความรู้สึกที่ดีๆ ทั้งสมาชิกชุมชน นักวิจัย และผู้บริโภคข้อมูลอย่างเราๆ ใช่ไหมครับ <p>
ขอบคุณครับ
อุทัย   อันพิมพ์
18 สิงหาคม 2549</p><p> </p>