วันนี้ ผมได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  และในตอนบ่ายก็ได้รับแฟกส์หนังสือเชิญทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม ลปรร. ในงาน "ตลาดนัดความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้"   ของเครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2549 นี้ กิจกรรมที่ทีมกำแพงเพชรจะนำไป ลปรร. มีดังนี้ครับ

 • ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอในหัวข้อเรื่อง " การจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 7 กันยายน  2549 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3  มรภ.เชียงใหม่
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน  2549  ณ ลานปันความรู้  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มรภ.เชียงใหม่

          ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทาง มรภ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้โอกาสทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆ ได้เข้าร่วม ลปรร.  ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของทีมงานที่จะได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กระบวนการจากต่างองค์กร  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการ์และเก็บเกี่ยวความรู้   นำมาปรับใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนากระบวนการ ลปรร.ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

          สำหรับรูปแบบหรือกิจกรรมที่จะนำไปร่วมแสดงผลงานและ ลปรร. คงต้องหารือกับทีมทำงานอีกครั้งหนึ่ง เพราะยังพอมีเวลา  และในครั้งนี้อาจจะเชิญเกษตรกร ซึ่งเป็นคุณกิจตัวจริงไปร่วม ลปรร.ด้วย   ประกอบกับทีมงานก็จะได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อที่จะได้นำผลงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้ฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มารายการ์เด้นท์  ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 กันยายน นี้เช่นกัน  

วีรยุทธ  สมป่าสัก


กำหนดการ "ตลาดนัดความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้"

เครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 7-8 กันยายน  2549

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ  ชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ

***************************

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2549

 • พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดี มรภ.เชียงใหม่
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง "ปัจจุบัน อนาคตของการจัดการความรู้" โดย ดร.จิตรลดา บุรพรัตน์ มช.
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
 • การจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.เชียงใหม่
 • การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เชียงใหม่
 • สรุปขุมความรู้ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน  พ.ศ.  2549

 • บรรยายพิเศษ "การจัดการความรู้สู่งานวิจัย" โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาเขต 1 จ.เชียงใหม่
 • การจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
 • การนำเสนอขุมความรู้ที่ได้ทั้งหมดและอภิปรายทั่วไป
 • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เคือข่าย KM ที่นำผลงานมาร่วมนำเสนอในงาน โดยอธิการบดี มรภ.เชียงใหม่