การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อดีและข้อเสียอยู่ดังนี้คือ

     ข้อดี

   1.มีความเครียดน้อยกว่าการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจการตลาด

         มีหนีสินน้อย ไม่ต้องทำงานหนักเกินกำลัง  ไม่ต้องกังวลต่อการขาดทุนมากมายหากสินค้าขายไม่หมด

   2.ไม่เกิดปัญหาเดือดร้อนมากจากปัจจัยภายนอก

         เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงดี อย่างเช่นว่า ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับราคาปุ๋ยจากต่างประเทศ เพราะสามารถพึ่งตนเองได้จากการทำปุ๋ยหมักใช้เอง

   3.เป็นอิสระจากอิทธิพลต่างประเทศ

         มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าเศรษฐกิจการตลาด เช่นไม่ต้องไปเชิญให้คนต่างประเทศมาเป็นเจ้าของที่ดินได้ ไม่มีความจำเป็นต้องผูกติดกับเงื่อนไขที่ต่างชาติกำหนดให้ปฎิบัติ

   4.ไม่มีปัญหาการตกงาน

        เนื่องจากว่า คนส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการเอง เป็นกิจการขนาดเล็กทึ่เหมาะกับแรงงานภายในครอบครัว เมื่อทุกคนเป็นเจ้าของงานเอง ต้องการทำงานก็ทำได้เองไม่ต้องไปสมัคร

  5.สังคมและประเทศชาติสงบร่มเย็น

         การเอาเปรียบลดน้อยลง อาชญากรรมน้อยลง เพราะคนในชาติรุ้จักพอ

  6.ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว

        เพราะไม่เร่งการผลิตและการบริโภค และไม่ผลิตพื่อขายเป็นสำคัญ การผลิตเพื่อขายมีไม่มากนัก จึงไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากจนเกิดไม่ทัน

  ข้อเสีย

    คำว่า"ดี" หรือ "เสีย" อยู่ที่จะเอาวัตถุประสงค์ใดมาเป็นมาตรฐานวัด สิ่งที่ดีในแง่หนึ่ง อาจเสียอีกแง่หนึ่งก็ได้  เศรษฐกิจพอเพียงดีสำหรับผู้ต้องการความสุขความมั่นคงในชีวิตให้เกิดแก่ตนเองและประเทศชาติ