กรมทางหลวงสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้

 หลังจากที่ได้ติดตามดูการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้ขับเคลื่อนงานประจำ เพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลคุญภาพ ของทีมงานโรงพยาบาลบ้านตาก ขอส่งร่างกำหนดการเพื่อ สัมมนาในระหว่างวันที่ ๒๓ และ ๒๔ สิงหาคม ที่โรงแรมโซฟิเทลดังนี้ครับ

 วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

 ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธิเปิด และ บรรยายแนวคิดการนำสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยตัวแทนจากกรมทางหลวง

 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กิจกรรมความคาดหวังสร้างพลังเสริม BAR (Before Action Review)

 ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเสริม

 ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. แนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ การใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตน คน และ องค์กร

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เครื่องมือเสริมทักษะ สื่อประสานทางใจเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ แลกเปลี่ยน อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรม สุนทรียสนทนา พาสร้างสรรค์ บัญชีความสุข

 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. อาหารเสริม

 ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมธารปัญญา และ บันไดแห่งการเรียนรู้

 ๑๖.๓๐-๑๖.๔๐ น. กิจกรรม After Action Review รายบุคคล

 วันพฤหัสที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

 ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ทบทวนการเรียนรู้ DAR (During Action Review)

 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประสบการณ์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จาก "คนดอย(ปูนแก่งคอย) และ ทีมงานชาวมอดินแดง"

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.อาหารกลางวัน

 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.การสร้างเครือข่าย การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ด้วยการใช้ www.gotoknow.org

 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.สัญญาใจไฟปรารถนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระดับบุคคล งาน และ องค์กร

 ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. อาหารเริม

 ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. นำเสนอผลงาน และ กิจกรรม After Action Review

JJ