วันนี้ตั้งใจว่าจะไปร่วมทำเวทีคุณกิจครัวเรือนของหมู่บ้านหนึ่ง ในอำเภอพรหมคีรี ตามที่ ผอ.วิรัช ศรีสุวรรณ ผอ.กศน.อำเภอพรหมคีรี เชิญไว้  จะได้เรียนรู้ว่าที่อำเภออื่น เขามีวิธีการทำกันอย่างไร แต่ก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไป วันนี้จึงนั่งทำงานที่ทำงาน 1 วัน

            ได้โอกาสในช่วงบ่าย จึงเชิญครูอาสาฯพนักงานราชการของอำเภอเมืองฯมาตั้งวงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดวงเรียนรู้คุณเอื้อตำบลว่าเป้าหมายที่ี่ให้้จัดกิจกรรมในวงเรียนรู้นี้จำนวน 2 ครั้ง ว่าจะเชิญคุณเอื้อของแต่ละตำบลประกอบด้วยใครบ้างมาเป็นวงเรียนรู้กัน และเวทีที่จัด  2 ครั้งนั้น จะเป็นวันไหน ในเรื่องคุณเอื้อตำบลซึ่งมีบทบาทหลักในการหนุนเสริมวงเรียนรู้ของหมู่บ้าน ให้กิจกรรมวงเรียนรู้ในหมู่บ้านลื่นไหลไปได้ดีนั้น ก็น่าจะได้แก่ นายก อบต. ปลัด อบต. กำนันท้องที่ แต่โครงการได้ตั้งค่าใช้จ่ายมาให้ตำบลละ 2 คน ที่ประชุมจึงให้ทีมคุณอำนวยตำบลแต่ละตำบลๆละ 3 คน ทีมคุณอำนวยตำบลเป็นผู้คัดเลื่อกตามความเหมาะสม ครั้งแรกจะพูดคุยในบทบาทภาระกิจคุณเอื้อตำบลว่าจะหนุนเสริมอะไรอย่างไรกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ที่ห้องศูนย์การเรียน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนครั้งที่ 2 วงเรียนรู้นี้ จะเป็นผู้กำหนดเองว่าจะพูดคุยกันวันไหน เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าหากกำหนดให้มักจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการ

           ในเรื่องกระบวนการพูดคุยเสวนา ก็จะให้ทีมคุณอำนวยตำบลแต่ละตำบลบรีฟกิจกรรมวงเรียนรู้ของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่สรุปและถอดบทเรียนไว้แล้วให้วงเรียนรู้คุณเอื้อตำบลได้ทราบเป็นเบื้องต้น ว่าสภาพเป็นอย่างไร ชาวบ้านกำหนดเป้าหมายแก้จน ด้วยกิจกรรมใดไว้บ้าง มีแผนการเรียนรู้อย่างไร อะไรคือความต้องการที่จะให้หนุนเสริมการเรีียนรู้ในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงจะให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อคิดแนวทางการทำงานร่วมกัน

           ส่วนเรื่องวงเรียนรู้ของคุณอำนวยตำบลจากทุกตำบลในอำเภอ ที่เรียกว่าวงเรียนรู้ของคุณอำนวยตำบลระดับอำเภอ ที่จะมาถอดบทเรียนกันในภาพรวมของอำเภอ เป้าหมาย 3 ครั้ง ก็เป็นเรื่องที่ได้คุยกันในวาระต่อมา เคร่าๆ ยังไม่ระบุวันเวลา ครั้งที่ กันอย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องทำกำหนดการแผนการจัดเวที ปฏิทินการดำเนินงาน ออกมาอย่างชัดเจนในระยะใกล้นี้ วันนี้คุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ได้แนวทางหยาบๆก่อน

            จึงบันทึกผลการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันครับ