ได้มีโอกาสไปอบรมครูคุณธรรมที่โรงเรียนเครือข่ายซึ่งเป็นโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม  ระดับประเทศ ตามประสาครูที่มีคุณธรรม...(คริคริ )  ความรู้ที่จะนำมาสอนนักเรียนต่อไปคือท่าประกอบคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ตามที่ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดปฏิรูปคุณภาพการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข

         ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม    "๘ คุณธรรมพื้นฐาน" ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย

๑. ขยัน

๒. ประหยัด

๓. ซื่อสัตย์ 

๔. มีวินัย 

๕. สุภาพ 

๖. สะอาด 

๗. สามัคคี 

๘. มีน้ำใจ 

และได้มีการเพิ่มอีก ๑ ข้อ คือ  กตัญญู จึงนำมาสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันทั้งโรงเรียน ข้อนี้ทางศูนย์โรงเรียนคุณธรรมเพิ่มเองค่ะ

วันนี้มีครูปอสองได้ เด็กชายแบบ เด็กหญิงแบบ (ยังไม่เป็นนายแบบ และนางแบบได้เพราะยังเด็กอยู่..อิอิ )เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มาสาธิตให้ดูพร้อมกับบทร้อยกรองประเภท กาพย์ยานี ๑๑ ค่ะ  

 

ที่โรงเรียนอบรมจริยธรรมทุกวันศุกร์

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนค่ะ