โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยงปีงบประมาณ 54 (4 ) จัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกน้องเลี้ยงที่ที่กองการเจ้าหน้าที่


6-11-53

รายงานการประชุม สรุปผลการพิจารณา/สรรหาผู้สมัครโครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยง รุ่นที่ 2 ปี 2554

วันพุธที่  6  ตุลาคม  2553

ณ  ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4

............................................................

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายแพทย์คำนวณ               อึ้งชูศักดิ์                                นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 2. นายแพทย์โอภาส                การย์กวินพงศ์                      ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

 3. แพทย์หญิงอัจฉรา               เชาวะวณิช                            ที่ปรึกษาโครงการ Talent Management

 4. นายแพทย์โสภณ                 เอี่ยมศิริถาวร                         นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักระบาดวิทยา

 5. นางสาววันทนีย์                   วัฒนาสุรกิตต์                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักระบาดวิทยา

 1. นางปาจารีย์                          อัศวเสนา                               นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่

 2. นางวิมลวรรณ                      วงษ์สง่า                                 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กองการเจ้าหน้าที่

 3. นางสาวพุทธชาด                เชื้อหอม                                                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กองการเจ้าหน้าที่

 4. นายธีรวิทย์                            ตั้งจิตไพศาล                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองการเจ้าหน้าที่

 5. นายภิภพ                               กัณฑ์ฉาย                               เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กองการเจ้าหน้าที่

 6. นางสาววลัยพร                    เจียระไนรุ่งโรจน์                ผู้ประสานงานโครงการ Talent Management

 7. นางสาวฐานีย์                       อุทัศน์                                    ผู้ประสานงานโครงการ Talent Management

 

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายแพทย์มงคล                      อังคศรีทองกุล                      นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เริ่มประชุม    เวลา  09.10 น.

                        นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามวาระดังนี้

 วาระที่ 1        เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                        นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า นายแพทย์มงคล  อังคศรีทองกุลนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

 วาระที่ 2        เรื่องเพื่อพิจารณา

                                2.1 ผลคะแนนของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยง ปี 2554 รุ่นที่ 2  จำนวน 35 คน นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักระบาดวิทยาแจ้งว่าผลการคัดเลือกได้จากการหาค่ามัธยฐาน ตอนแรกทางโครงการกำหนดไว้ว่าจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ 15 คน แต่จากผลคะแนนพบว่าผู้สมัครมีคะแนนไล่เลี่ยกันจึงขอเพิ่มจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น17 คน จำแนกได้ดังนี้

-          ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้แบ่งเป็นแพทย์ 3 คนและนักวิชาการสาธารณสุข 14 คน

-          หน่วยงานที่มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 คน ได้แก่ สคร.9 (3 คน) สำนักระบาดวิทยา (2คน)    สถาบันบำราศนราดูร (2คน)

-          หน่วยงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคติดต่อทั่วไป สคร.5

นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า นางอินทิรา ทันตวิวัฒนานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขของสถาบันบำราศนราดูร เป็น 1 ในผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานราชการที่ทำเกี่ยวกับด้านระบาดของสถาบันบำราศนราดูร จะมีปัญหาในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวว่า ในเมื่อตอนที่ทางโครงการประกาศรับสมัครว่าพนักงานราชการสามารถสมัครได้ก็ไม่ควรจะตัดรายชื่อออก เพราะมีแค่คนเดียว

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กล่าวว่า ขอฝากประเด็นให้กองการเจ้าหน้าที่ว่าพนักงานราชการคนใดที่ทำงานดีเมื่อมีตำแหน่งข้าราชการว่าง สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้หรือไม่

นางปาจารีย์ อัศวเสนา กล่าวว่า สามารถทำได้โดยที่ พนักงานราชการคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อนจากนั้นทางกองการเจ้าหน้าที่จึงจะเรียกมาสัมภาษณ์โดยอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณ

 แพทย์หญิงอัจฉรา เชาวะวณิช เสนอว่า ถ้าใน 17 คนที่ผ่านการคัดเลือกนี้มีคนขอสละสิทธิ ทางโครงการจะมีกระบวนการอย่างไรในการหาคนมาทดแทน

                นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กล่าวว่า กองการเจ้าหน้าที่ต้องประกาศผลการคัดเลือกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้วให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ถ้าท่านใดที่ไม่ยืนยัน กองการเจ้าหน้าที่สามารถเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมาทดแทนได้

                นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร กล่าวว่าถ้ามีผู้สละสิทธิเพียงคนเดียวไม่ต้องเรียกลำดับถัดไปมาทดแทน แต่ถ้ามีผู้สละสิทธิมากกว่า 3 คนจะทำให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการที่เราตั้งไว้ 15 คน ไม่ครบ จึงค่อยเรียกทดแทน

            นางสาววันทนีย์ วัฒนาสุรกิตติ์ เสนอว่า เนื่องจากปีที่แล้วมีปัญหาคือ หัวหน้างานของน้องเลี้ยงไม่สนับสนุนทำให้เวลามีหลักสูตรการอบรมระยะยาวจะมีปัญหาจึงขอเสนอว่าตอนเราส่งหนังสือประกาศผลคะแนนควรจะแนบรายละเอียดของโครงการเพื่อให้น้องเลี้ยงและผู้อำนวยการเข้าใจคร่าวๆ

มติที่ประชุม          -     เพิ่มกลุ่มเป้าหมายจาก 15 คน เป็น 17 คน

-          แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการโดยให้ผู้อำนวยการหน่วยงานรับรองโดยให้ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553

-          ผู้ที่ไม่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ จะเรียกผู้ที่ติดสำรองตามลำดับแต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต่ำกว่า 15 คน จะไม่เรียกลำดับสำรอง

-           

         

คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาฯ รุ่นที่ 2 ปี 2554

 

 วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ เสนอในที่ประชุมว่า ในปีหน้าการดำเนินงานของโครงการจะเป็นอย่างไร บทเรียนจากปีนี้มีอะไรบ้าง

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร กล่าวว่า ความเสี่ยงที่น้องเลี้ยงจะลาออกจากโครงการคือ น้องเลี้ยงมีภารกิจที่เป็นงานประจำทำให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้เพียงพอ และมีเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่มีหลักฐานในการลาออกที่เป็นลายลักษณ์อักษร

                แพทย์หญิงอัจฉรา เชาวะวณิช กล่าวว่า โครงการนี้ขาดคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการที่ผ่านมามีแค่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ทำหน้าที่แค่พิจารณาคัดเลือก โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ผู้บริหารจะต้องชัดเจนในเรื่องระบบเพราะไม่มี Focal point ระหว่างผู้บริหารและโครงการ

                นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ เสนอว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อดูแลทั้งการคัดเลือกและการดำเนินโครงการจะดีหรือไม่ จะลองไปเสนอกับท่านรองอธิบดี (นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท)

นางสาววันทนีย์ วัฒนาสุรกิตต์ กล่าวว่า เป็นห่วงเรื่องงบประมาณในการทำโครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขของน้องเลี้ยง ว่าจะไม่พอ

นางปาจารีย์ อัศวเสนา  กล่าวว่าเรื่องงบประมาณในการทำวิจัย ถ้าการทำวิจัยใดที่ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสามารถของบในการทำวิจัยจากสำนักจัดการความรู้ได้

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ เสนอว่า หน่วยงานใดที่มีน้องเลี้ยงในโครงการควรจะมีงบประมาณรองรับในการทำโครงการศึกษา/วิจัย ของน้องเลี้ยงด้วย

 

มติที่ประชุม                          - การประชาสัมพันธ์รับสมัครน้องเลี้ยงควรเริ่มต้นให้เร็วขึ้น

-  กองการเจ้าหน้าที่ทำบันทึกเสนอรองอธิบดี (นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท) เรื่องให้กรมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโดยที่ประธานคณะกรรมการ จะต้องรู้เรื่องตั้งแต่ต้นเพื่อให้มีความต่อเนื่องและพัฒนาในการดำเนินงานโครงการ

 

ปิดการประชุม                      11.30 น.

หมายเลขบันทึก: 406838เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2010 19:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 21:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท