วันเพ็ญ / Wanpen
วันเพ็ญ / Wanpen อ้วน อำนาจกิติกร / Amnajkitikorn

วันเพ็ญ / Wanpen


ผู้อำนวยการ (Director) และ นักบำบัด (Therspist)
ชุมชนบำบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย ( บ้านพระเมตตา) Therapeutic Community North Thailand (House of Compassion)
Username
aounza
สมาชิกเลขที่
25153
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

วุฒิบัตร : พยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่

วุฒิบัตร : ด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย HIV / AIDSมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร : ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบำบัดจากองค์กรเดย์ทอป ( Daytop Internationnal, Inc. U.S.A. ) นิวยอร์กและนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันแก้ไข ปัญหา เอช ไอ วี ในภูมิภาค ที่เมืองพูเน่ ประเทศอินเดีย

- ฯลฯ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
: การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารและยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด
: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยติดสารและยาเสพติด
: การให้คำปรึกษา และการบำบัดครอบครัวผู้ป่วยติดสารและยาเสพติด

: วิทยากรด้านครอบครัว การจัดทำค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ค่ายแก้ไข / พัฒนาเด็กๆ

: การพัฒนาบุคคลากรด้วยกลุ่ม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและวิชาการ

ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาผลการบำบัดผู้ติดยาและสารเสพติดเรื้อรังและรุนแรงด้วยรูปแบบชุมชนบำบัดของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

การเผยแพร่ : นำเสนอในการประชุมสัมมนานักวิชาการด้านการแพร่ระบาดยาสารเสพติดประเทศไทยครั้งที่ 5 วันที่ 14-16 พฤษภาคม2551 จัดโดย ณ หอประชุมจอห์น 23 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ และนำเสนอในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 9 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

****จัดทำหลักสูตรถ่ายทอดโดยจัดอบรมให้กับบุคคลากรด้านยาเสพติดภาคเหนือ ปี51,52

ชื่อผลงาน : หนังสือหนึ่งทศวรรษชุมชนบำบัดเชียงใหม่ (2548)

การเผยแพร่ : หอสมุดแห่งชาติ และ หน่วยงานด้านยาเสพติดในกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผลงาน : คู่มือความรู้เรื่องชุมชนบำบัดสำหรับสมาชิกใหม่

การเผยแพร่ :หอสมุดแห่งชาติ และ หน่วยงานด้านยาเสพติดในกระทรวงสาธารณะสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปี 2549

ชื่อผลงาน :TC Orientations Handbook

การเผยแพร่ :หอสมุดแห่งชาติ และ หน่วยงานด้านยาเสพติดในกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปี 2549

ชื่อผลงาน :หนังสือสรุปโครงการเทิดพระเกียติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ 60 ปี พหุภาคีล้านนาเชียงใหม่ร่วมใจบรรพชาอุปสมบทหมู่ เชิดชูชีวิตใหม่ไร้ยาเสพติด

การเผยแพร่ : งานยาเสพติดแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดโดย สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2549

ชื่อผลงาน: "วิจัยปัจจัยทางจิตสังคมกับความตั้งใจเลิกยาของผู้ติดยาและสารเสพติดของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่" ปี2553

ประวัติการทำงานในอดีตและปัจจุบัน

-ปฏิบัติงานด้านการถอนพิษยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดฝิ่นและเฮโรอีน ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2525 – 2534
-ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยเสพติดสุรา ยาบ้า และสารระเหย ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ )ตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 -2538
-บุกเบิกและพัฒนาการบำบัดรักษารูปแบบชุมชนบำบัด เชียงใหม่(TherapeuticCommunity Model ) ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ) ตั้งแต่พศ.2538 ถึง2554 จนเป็นที่รู้จักเป็นแหล่งศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งใน และต่างประเทศ และเป็นผู้พัฒนา ฝึกฝนนักบำบัดด้านชุมชนบำบัดที่มาจากผู้ที่เคยใช้ยา ( Staff Ex-addict) หลายชีวิต สามารถดำเนินงานด้านชุมชนบำบัดได้เป็นอย่างดี และน่าชื่นชมแก่ผู้ที่ได้รับรู้ และสัมผัส
- เคย เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเชียงใหม่( CommunityAdvisoryBoard: CAB)ปฏิบัติงานด้านผู้ ติดเชื้อH.I.V.ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 -2550
-เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเชียงใหม่
(Sub Community AdvisoryBoard:SubCAB)
ปฏิบัติงานด้านAidsและยาเสพติดตั้งแต่ปีพ.ศ.2545ถึงปัจจุบัน
-เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ชุมชนบำบัดศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่และหัวหน้าตึกตะวันฉาย(ศูนย์ชุมชนบำบัดเดิม) รองรับกลุ่มผู้เสพติดเรื้อรังและรุนแรง(Hard core)
-เป็นวิทยากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกองค์กร
-เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชุมชนบำบัดให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดด้านชุมชนบำบัดของกรมการแพทย์และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-เป็นวิทยากรด้านการปรับตัวของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันพัฒนาบุคคลด้วยกลุ่ม ครอบครัวบำบัด ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ค่ายฝึกทักษะแกนนำเยาวชน
-วิทยากร SELF HELP PROGRAM
-เป็นที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบชุมชนบำบัดในเรือนจำกลางเชียงใหม่(49-52)
- อยู่ในระหว่างการคิดพัฒนา งานด้านครอบครัวให้ยั่งยืน และการจัดตั้งเครือข่ายผู้ที่มี ปรัชญา และอุดมการณ์ในการช่วยเหลือมนุย์ ด้วยหัวใจของความเป็นมนุย์ (Humanization)
เด็กๆจะเรียกว่า"แม่อ้วน" อาจเป็นเพราะบทบาทที่ทำอยู่เป็นทั้งแม่ ครู รวมๆแล้วเป็นผู้ให้การดูแลเสมือนลูก ทำให้ผู้ปกครองเรียกตามว่า"แม่อ้วน"เช่นกัน ส่วนเครือข่ายเรียกว่า "แม่ครู"น้องๆที่สนิทกันจะเรียกว่า"mama aoun"ก็รู้สึกคุ้นเคยกับการเรียกแบบนี้แล้วค่ะ

ปัจจุบัน..... ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ :Director อยู่ที่

บ้านพระเมตตา House of Compassion :TC. North จอมทอง เชียงใหม่ ประเทศไทยค่ะ

แม่อ้วน /แม่ครูอ้วนก็ขอเล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท