วันนี้ผมมาร่วมประชุม การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า โดย มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) และ สพท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้น

ผู้เข้าร่วมดังนี้ครับี้

  • คุณครู ปฐมวัยจากโรงเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า
  • ผู้เลี้ยงดูเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และผมถือโอกาสนี้ นำเอานักศึกษา ปฐมวัย ของผม ที่เรียนเกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาบริบาล (Infant Education)มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคุณครูและ ผดด.ด้วย

ซึ่งก็นับว่าได้ประโยชน์มาก นักศึกษา ได้เรียนรู้็ถึง การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โดยการร่วมจัดทำกับคุณครูผู้มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่จัดในระบบ

โดยเราตั้งผลของกระบวนการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้ "เด็กปฐมวัยอำเภอปางมะผ้า " เก่ง - ดี-มีความสุข  และเพื่อให้การจัดแผนประสบการณ์ ถูกต้องและเหมาะสมตามปรัชญา หลักการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือ "สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น"

การมองกระบวนการเรียนรู้สากลและกระบวนการเรียนระดับท้องถิ่น  หากเรานำมาเชื่อมโยง กันได้ถือว่าเป็น "นวัตกรรม" ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย....เป็นงานที่เรากำลังดำเนินการ

แน่นอนว่า ต้องใช้เวลายาวนาน แต่จุดเริ่มที่สำคัญที่สุด อยู่ที่บุคลากรเหล่านี้เอง เราได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ทราบ เข้าใจ กลไกการพัฒนาสมองเด็ก (ที่ผมเคยนำมาเขียนบันทึกบ่อยๆ) และเวลาเริ่มบทเรียนกับนักศึกษา ผมยกเรื่อง "การพัฒนาสมอง - BBL" ขึ้นก่อนทุกครั้ง

เพื่อให้เห็นว่า สิ่งที่เราทำกับเด็กทุกเรื่องราว มีผลต่อสมอง เด็กนะ!!!! 

แผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยที่ปางมะผ้าในครั้งนี้ ...ผมคิดว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าจริงๆ สำหรับกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพื่อ "เด็กปางมะผ้าไม่โง่"  

 

(รายละเอียดการจัดทำแผนเป็นอย่างไร??จะนำมาเขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป) 

 


ขอขอบคุณ

 

บริบัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ องค์การ เซฟ เดอะ ซิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา)