ขอบคุณค่ะคุณชายขอบและ ผอ.บวร ที่มีความคิดเห็นตอบกลับมาเป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะ …ของการเริ่มต้น  การเดินทางของหิ่งห้อย   <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt">วันนี้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่อยากพูดคุย </h5><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ตอนนี้กำลังศึกษาทำวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง   การศึกษาความเชื่อในผลของความดี    ใช้การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  </p> เนื่องจากผู้วิจัยมีความศรัทธาในการทำความดีเป็นทุนเดิมอยู่บ้าง จึงสนใจอยากรู้สาเหตุใดที่ทำให้บุคคลมีความเชื่อหรือศรัทธา ในการทำความดี เก็บข้อมูลจาก 3 พื้นที่ คือ จากประชาชนที่มาทำบุญใน.. <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: #333399; tab-stops: list 36.0pt"> วัดแห่งหนึ่ง อำเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธานี </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: #333399; tab-stops: list 36.0pt"> วัดที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร      และ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: navy; tab-stops: list 36.0pt"> วัดในเขตอำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพฯ </li> </ol> งานวิจัยยังไม่เสร็จแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทั้ง 3 พื้นที่ที่สัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุที่บุคคลมีความเชื่อหรือศรัทธาในการทำความดีนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่พ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆ  พร้อมทั้งสอนให้เป็นคนดี  บางครั้งพระสงฆ์ก็เทศน์สอนด้วย แม้ว่าตอนเด็กๆยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าใดนัก แต่  ซึมซับคุณงามความดีจากโอกาสในตอนนั้นมาอย่างไม่รู้ตัวและทุกวันนี้ได้ปฏิบัติตนอยู่ในคุณงามความดี เชื่อในผลของควมดี มีความสุข   ใจสบาย...  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เล่าเรื่องงานมาถึงตรงนี้ จึงถือโอกาสเชิญชวนท่านที่เข้ามาเยี่ยมบล็อกการเดินทางของหิ่งห้อยว่า</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คุณพ่อ  คุณแม่  ชวนคุณลูกว่า..</h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> ไปวัดดีไหมคะ </h1><p></p><p>และถ้ามีโอกาสไปต่อเนื่องได้น่าจะเป็น   การเรียนรู้คุณธรรมของลูกจากประสบการณ์ตรงค่ะ </p><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"></h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"></h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"></h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt">                        "ภาพรอยยิ้มและหัวใจของอนาคตของชาติไทยเรา"</h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"></h1>