ภาพพิธีเปิดโรงพยาบาลเกาะช้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ป้ายโรงพยาบาลเกาะช้างก่อนเปิด

ป้ายโรงพยาบาลเกาะช้างก่อนเปิด

ประธานในพิธีทำการเปิดป้าย

ป้ายหลังเปิด

ป้ายหลังเปิดอย่างเป็นทางการ

เยี่ยมผู้ป่วย

หลังจากนั้นทำการเยี่ยมผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

เยี่ยมผู้ป่วย

เยี่ยมผู้ป่วยเด็ก

เยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด

เยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด

พูดคุยซักถามหมอผู้ดูแล

พูดคุยซักถามหมอผู้ดุแลคนไข้

เยี่ยมโรงพยาบาลเกาะช้าง

เดินตรวจเยี่ยมภายในโรงพยาบาลเกาะช้าง

ขอบกะปิเกาะช้าง

มอบกะปิของดีเกาะช้าง

ถ่ายรวมกลุ่มบุคลากร

ภาพถ่ายรวมกลุ่มก่อนเดินทางกลับ