โดยเหตุที่ดิฉันมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีปัญหาในการพิสูจน์สถานะบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่งทำให้ดิฉันได้รับคำร้องขอของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพเพื่อเข้าช่วยแก้ปัญหาความไร้รัฐให้แก่อาจารย์ นามเทพ มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘         

           อาจารย์อายุประสบความไร้รัฐเนื่องจากเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศพม่าจากบิดามารดาซึ่งเป็นคนเชื้อชาติกะเหรี่ยงที่เกิดในประเทศพม่า ครอบครัวของอาจารย์อายุอพยพหนีภัยความตายจากพม่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ราว พ.ศ.๒๕๐๒  อาจารย์อายุจึงไม่ได้รับการยอมรับในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่าในสถานะของคนสัญชาติพม่า บุคคลทั้งสองจึงตกเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศพม่า และอาจารย์อายุก็ไม่เคยได้รับการลงรายการสถานะในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยในสถานะของคนสัญชาติพม่า อาจารย์อายุจึงตกเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศไทย เช่นกัน ดังนั้น ในที่สุด จึงสรุปได้ว่า อาจารย์อายุจึงไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐใดเลย จึงมีสถานะเป็นคนไร้รัฐในประชาคมโลก              

           ครอบครัวอาจารย์อายุเคยได้รับการผ่อนผันให้ลี้ภัยในประเทศไทย ดังปรากฏในหนังสือของสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่ ๘๑/๒๕๐๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ลงนามโดย พันเอก แสวง เสนาณรงค์ รองเลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี ลงนามแทน เลขาธิการทำเนียบนายก

         ดิฉันได้รับคำร้องขอให้ช่วยเหลืออาจารย์อายุเพื่อให้แก้ความไร้รัฐให้แก่อาจารย์อายุ นามเทพ ดิฉันจึงได้เสนอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายที่ค้างมาตั้งแต่ต้นโดยการประสานงานกับตำรวจภูธรเชียงใหม่เพื่อทำคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่อาจารย์อายุตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ และได้นำเรื่องของอาจารย์อายุนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (คตส.นรม.) เพื่อรับทราบปัญหาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งก็ได้มีข้อแนะนำให้มีการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่อาจารย์อายุโดยวิธีการพิเศษดังกำหนดในมาตรา ๑๑ (๑) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ด้วยทุกฝ่ายตระหนักในคุณานุปการทางสังคมที่อาจารย์อายุมีต่อวงวิชาการดุริยศิลป์ของประเทศไทย เรื่องก็ยังไม่แล้วเสร็จลงจนในปัจจุบัน          

           แต่ในวันนี้ ด้วยท่านอาจารย์ อายุ นามเทพ มีความจำเป็นที่จะต้องพาคณะนักร้องประสานเสียง Payap Sacred Music Singers ของมหาวิทยาลัยพายัพเดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Choir Olympics ครั้งที่ ๔ ณ เมือง Xiamen สาธารณะประชาชนจีนในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จะมีคณะนักร้องประสานเสียงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า ๒๐๐ คณะ            

           ด้วยเหตุนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้จึงได้ประสานงานไปยังตำรวจภูธรและสำนักงานสันติบาลเพื่อรับทราบปัญหาของอาจารย์อายุ ซึ่งไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวใดๆ เลย จึงไม่อาจเดินทางออกจากประเทศไทย ไปยังประเทศจีน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการปรากฏในการแข่งขันนี้ อาจารย์อายุก็ไม่อาจแสดงตนในสถานะคนสัญชาติไทย ทั้งที่ต้องทำหน้าที่ผู้แทนของประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิคทางดนตรีครั้งนี้            

           โดยการประสานงานดังกล่าว อาจารย์อายุ นามเทพจึงได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานตำรวจสันติบาลว่า จะมีการพิจารณาคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยโดยคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. แต่ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ก็มีข่าวแจ้งให้ทราบว่า จะเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยไม่มีการกำหนดเวลา ซึ่งเป็นเหตุให้คำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของอาจารย์อายุไม่ได้รับการพิจารณาให้ทันต่อความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันในเวทีโอลิมปิคทางดนตรีโลกดังกล่าว            

              หากอาจารย์อายุจะไม่ได้ไปทำงานวิชาการครั้งนี้ หรือแม้ไปในสถานะคนไร้รัฐจากประเทศไทย ซึ่งหมายถึง เป็นคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย  สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ น่าจะไม่ส่งผลที่ดีต่อวงการวิชาการดุริยศิลป์ของประเทศไทย อีกทั้งภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศ             

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ที่ภาควิชาการกำลังเผชิญอย่างเจ็บปวดให้ด้วย           

             นักวิชาการทั้งหลาย ดิฉันต้องการความช่วยเหลือค่ะ ดิฉันอ่อนล้าที่จะต่อสู้กับอำนาจนิยมทั้งหลายมากเลยค่ะ

--------------------------------------------------------

เพิ่มเติม LinK เกี่ยวกับ อ.อายุ นามเทพ ให้อ่านกันค่ะ

--------------------------------------------------------    

  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะให้สัญชาติไทยแก่คนหนีภัยความตายจากแผ่นดินพม่ามาสู่แผ่นดินไทย : กรณีอาจารย์อายุ นามเทพ, สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย ) เผยแพร่ใน http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=128&d_id=128&page=1  

จดหมายของนายเรมีย์ - นายศิลา นามเทพถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอบัตรแสดงตนให้แก่อาจารย์อายุ นามเทพ มารดาซึ่งตกเป็นคนไร้รัฐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ (งานเขียนโดยครอบครัวของคนไร้รัฐเจ้าของปัญหา) เผยแพร่ใน http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=171&d_id=171  

ชีวิตดั่งนิยายของนักเปียโนไร้สัญชาติ โดย ธันวา สิริเมธี, (งานเขียนโดยสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน) เผยแพร่ในสาละวินโพสต์ ฉบับที่ ๒๒ (วันที่ ๑ เมษายน๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘), และเผยแพร่ใน http://www.salweennews.org/dream%20sp%2022.htm  

อายุ นามเทพ : อาจารย์ด้านดนตรีที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนมากว่า 20 ปี แต่ไร้รัฐมาตั้งแต่เกิด โดย นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗(งานเขียนโดยสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน) และเผยแพร่ใน http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=162&d_id=162  

อายุ (โพ) นามเทพ : คนไร้รัฐและมนุษย์ล่องหน โดย อายุ (โพ) นามเทพ (งานเขียนโดยคนไร้รัฐเจ้าของปัญหา) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และเผยแพร่ในhttp://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=230&d_id=229 

จดหมายของอาจารย์อายุ นามเทพถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดกระบวนการพิจารณาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ (งานเขียนโดยคนไร้รัฐเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=178&d_id=178  

ขอความช่วยเหลือให้แก่อาจารย์อายุ นามเทพ...เพชรน้ำหนึ่งทางวิชาการดนตรี...คนดีที่ประเทศไทยลืม  โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/37553  

ขอน้ำใจ "ไทย" ให้ "อายุ นามเทพ" บุคคลากรแห่งความรู้ด้านดนตรี โดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน (งานเขียนโดยนักวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เข้าช่วยเหลือเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน http://gotoknow.org/blog/tutorial/37774  

ผมขอ "แจก F" (เพื่อให้กำลังใจ อ. อายุ นามเทพ) โดย ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เข้าช่วยเหลือเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน http://gotoknow.org/blog/averageline/38107