สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต  1 กำลังดำเนินการจัดตั้งคลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน