ขณะนี้งานเวชสถิติได้พัฒนาการออกสถิติรายงานต่างๆ   จากฐานข้อมูลของโปรแกรม HOMC  สามารถออกรายงานข้อมูลหลักๆ ที่ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ต้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน เช่นข้อมูลผู้ป่วยเอดส์  รายได้ของสถาบัน ฯลฯ แต่ยังมีรายงานบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์  เพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ และ ขาดการเรียนรู้เรื่องระบบ IT ที่สามารถช่วยจัดการได้    ถ้าทุกคนทำตามระบบของ HOMC จะสามารถออกรายงานได้ตามต้องการ เช่น ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วยนอกของแต่ละแผนก  สามารถออกรายงานตอบตัวชี้วัดของสถาบันได้ โดยไม่ต้องมานั่งทำ Mannual ด้วยมือ จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของงานและไม่เสียเวลา   นอกจากนี้ยังมีรายงานการรับ-ส่ง Refer ผู้ป่วย , รายงานประเภทสิทธิในการรักษาของผู้ป่วย  ซึ่งยังมีรายงานอื่นๆ อีก แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน้างานของระบบบริการทุกแผนกช่วย Input  ข้อมูลตามระบบบริการในโปรแกรม HOMC ด้วย  ถ้าหน่วยงานใดที่ต้องการข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่งานเวชสถิติและระบาดวิทยา โทร.3456,3435 (คุณจันทนา , สิริกาญจน์)