• เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๔๙ มีโอกาสได้ไปฟังบรรยาย เรื่อง หลักในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ท่านผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ท่านได้ให้หลักการใช้ความคิดไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
 • หลัก สมรรถนะ ๕ อย่าง คือ
 • ๑ มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ๒ การบริการที่ดี
 • ๓ การร่วมแรงร่วมใจ
 • ๔ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
 • ๕ การรักษาคุณธรรมและจริยธรรม
 • หลักนิติธรรม ๖ อย่าง คือ
 • ๑ ความยุติธรรม
 • ๒ คุณงามความดี
 • ๓ ความโปร่งใส
 • ๔ ความมีส่วนร่วม
 • ๕ ความพร้อมรับผิด
 • ๖ ความคุ้มค่า
 • หลัก ค่านิยมสร้างสรร ๕ อย่าง คือ
 • ๑ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • ๒ ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
 • ๓ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ๔ ยุติธรรม
 • ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

  ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • โดยใช้ หลัก การครองตน ครองคน ครองงาน
 • และ ท่านได้ยกคำพระท่านสอนไว้ว่า
 • การทำงาน นั้น หาก เราได้เริ่ม
 • ทำด้วยความสบายใจ
 • ทำด้วยความเข้าใจ
 • ทำด้วยความตั้งใจ
 • ทำด้วยความจริงใจ
 • จะทำให้จิตใจของเราดี
 • และจะย้อนกลับมาทำให้เราสบายใจ อีก เป็น วงจร แห่ง การทำงานอย่างมีความสุข
 • ซึ่งท่านได้ให้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ที่น่าสนใจ

อาทิเช่น การทำงาน ต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

แต่ให้เป็นลักษณะ ซ้ำเสริม

และ ต้อง รู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้