ORM ย่อมาจาก Object / Relational Mapping หมายถึง การ map ข้อมูลในตารางข้อมูลของฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของ object class เช่น มีตารางชื่อ product ก็จะแปลงมาเป็น class product คุณลักษณะ (attributes) ของตาราง product ก็จะถูแปลงมาเป็น object ใน class