เป็น มนุษย์ หรือ เป็นคน เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยุง มีดี ที่แววขน ถัาใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงตน. ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา ใจสอาด ใจสว่าง ใจสงบ ถ้ามีครบ ควรเรียก มนุสสา เพราะทำถูก พูดถูก ทุกเวลา เปรมปรีดา คืนวัน สุขสันต์จริง. ใจสกปรก มืดมัว และร้อนเร่า ใครมีเข้า ควรเรียก ว่าผีสิง เพราะพูดผิด ทำผิด จิตประวิง แต่ในสิ่ง นำตัว กลั้วอุบาย. คิดดูเถิด ถ้าใคร ไม่อยากตก จงรับยก ใจตน รับขวนขวาย ให้ใจสูง เสียได้ ก่อนตัวตาย ก็สมหมาย ที่เกิดมา; อย่าเชือน เอยฯ. (พุทธทาสภิกขุ)