โครงการคุณธรรมนำความรู้   โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

พระอาจารย์วิทยากร..จากวัดไผ่ล้อม นครปฐม

พิธีเปิด

รับศีลฟังบรรยาย

สนุกได้ข้อคิด..

น้ำตาแห่งความรู้สึก...ต่างๆนานาที่ระบายออกมาทางน้ำตา

*******************************************************************
1. แผนพัฒนา                      กิจการนักเรียน
 2. ชื่อโครงการ                    คุณธรรมนำความรู้           
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม             
4. สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
-   ตัวบ่งชี้ที่     1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา
                             ที่ตนนับถือ
-   ตัวบ่งชี้ที่    1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต
-   ตัวบ่งชี้ที่    1.3  มีความกตัญญูกตเวที
-   ตัวบ่งชี้ที่    1.4  มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
                       ต่ออาชีพ
-  ตัวบ่งชี้ที่     3.2  เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- ตัวบ่งชี้ที่      3.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ตัวบ่งชี่ที่      3.5  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
                      สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
-   ตัวบ่งชี้ที่    4.3  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างมีสติ
-   ตัวบ่งชี้ที่    4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ
 มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
-  ตัวบ่งชี้ที่    7.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย
                             อุบัติเหตุ
-   ตัวบ่งชี้ที่   7.5  มีมนุษย์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น
5. หลักการและเหตุผล            
         จากสภาวะบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน  ได้เกิดวิกฤตหลาย ๆ เรื่อง เช่นวิกฤตทางการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  ศาสนา  โดยเฉพาะทางด้านครอบครัว  ซึ่งพื้นฐานของแต่ละครอบครัวนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน  การอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน  ซึ่งนับเป็นภาระของสถานศึกษา  ที่จะต้องพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย  ไม่ว่าจะทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  สติปัญญา  และโดยเฉพาะด้านคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กันไป  ซึ่งจะเป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน
            ดังนั้น  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  จึงได้จัดค่ายคุณธรรมนำความรู้ ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน  อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน และชุมชน  เพื่อพัฒนาเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับ
6. วัตถุประสงค์
                6.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว  สังคม ประเทศชาติ
                6.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
                6.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด เป็นการจรรโลงความมั่นคงในสถาบันชาติ และพระพุทธศาสนา
                6.4 เพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้อย่างถูกต้อง
7. เป้าหมาย
 เชิงปริมาณ         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน เข้าร่วมโครงการ      
 เชิงคุณภาพ        -  นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  จนนำไปสู่การพัฒนา
                                   ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ร้อยละ 70
- นักเรียนมีคุณธรรม และรู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 70
- นักเรียนรู้รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด เป็นการจรรโลง
   ความมั่นคงในสถาบันชาติ และพระพุทธศาสนา
- นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้อย่างถูกต้อง
 8. วิธีดำเนินการ
 1. ประชุม ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดทำโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประชุมวางแผนดำเนินงาน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ
5. ดำเนินงานตามโครงการ
- ประสานงานขอใช้สถานที่อบรม
- ของบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- จัดทำเอกสารการอบรม
- ดำเนินการอบรม ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม                 
6. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
7. ติดตามผลการปฏิบัติตนหลังการอบรมและรายงาน
9. ระยะเวลาดำเนินการ
                   วันที่  4  พฤษภาคม  2553
 10. งบประมาณ
เงินรายได้ของสถานศึกษา  งาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  พื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียน)  จำนวน  3,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
 
-  ค่าดอกไม้ ธูป เทียน     เป็นเงิน         100        บาท
            -   ค่าปัจจัย                         เป็นเงิน         1,000     บาท
                -  ค่าอาหาร                        เป็นเงิน                        500       บาท
                -  ค่าเช่าเครื่องเสียง          เป็นเงิน          2,000    บาท
 11. สถานที่    
- ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม                 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                12.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว  สังคม
                         ประเทศชาติ
                12.2 นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
                12.3 นักเรียนรู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด เป็นการจรรโลงความมั่นคง ในสถาบันชาติ และพระพุทธศาสนา
                12.4 นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้
อย่างถูกต้อง
 ลงชื่อ………………………………..ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ………………………….ผู้วิเคราะห์โครงการ
              (นายปริญญา   วงษ์ศรี)                                                    (นายธัชชัย   คงวิรุฬ)
                    ครูปฏิบัติการสอน                                                      หัวหน้างานกิจการนักเรียน
 
 
    ลงชื่อ…………………………ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ………………... ผู้เห็นชอบโครงการ            
       (จ.อ.หญิงวัชรี   โชติรัตน์)                                      (นางรัชนี    วรรณศิริ)                             
     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
                                               
                                       ลงชื่อ……………………………..ผู้อนุมัติโครงการ
                                                 (นายระวี   ปราถน์วิทยา)
                                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                         โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม