อ้อยเล็ก


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
Username
watcharee081
สมาชิกเลขที่
65242
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

มารู้จักกันนะคะ..

ชื่อ-สกุล จ่าเอกหญิงวัชรี  โชติรัตน์  อายุ   45   ปี  อายุราชการ 24 ปี  คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี วิชาเอกศิลปะ  จากสถาบันการศึกษ ามหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 13000-2
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผลจากการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรและต่างหน่วยงานดังนี้

การจัดการศึกษาเทศบาลภาคกลาง เขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547 ณ เทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2548
ปี พ.ศ. 2548 รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานศิลปะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (ครูที่ปรึกษาโครงงาน)งานนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาเทศบาลภาคกลาง   เขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2547 ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2548
ปี พ.ศ. 2548 รางวัลระดับเหรียญทอง โครงการ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" (เป็นผู้จัดทำโครงการเข้าประกวด) ประจำปี 2548 ของหน่วยงานศึกษานิเทศก์เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549  ครูผลงานดีเด่นและวิจัยชั้นเรียนดีเด่น ระดับเทศบาล เป็นตัวแทนครูเทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมงานนิทรรศการการจัดการศึกษาเทศบาลระดับภาคกลาง เขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 2 ประจำปี2548 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2549 จังหวัดสระบุรี 
ปี พ.ศ. 2549  รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาในการแข่งขันงานสื่อการ
เรียนการสอน ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา งานนิทรรศการการจัด การศึกษาเทศบาลระดับภาคกลางเขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2549 จังหวัดสระบุรี
 ปี พ.ศ. 2549  รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษา ในการแข่งขันการวาด
ภาพระบายสีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา งานนิทรรศการการจัดการศึกษาเทศบาลระดับภาคกลางเขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2549 จังหวัดสระบุรี (ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพ)
ปี พ.ศ. 2549  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดครูใช้สื่อนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" ตามโครงการปฏิรูปนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูเทศบาลนครนครปฐม เพื่อการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารสุวัทนา)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถ.ราชสีมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549
ปี พ.ศ. 2549  รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดครูใช้สื่อนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" ตามโครงการปฏิรูปนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์การเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2550
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 ตามหนังสือ
ที่ มท 0893.2/ว 396 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกครูดีดีเด่นฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
ปี พ.ศ. 2549  รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาในการแข่งขันสื่อการ เรียนการสอน ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา งานนิทรรศการการจัด การศึกษาเทศบาลระดับภาคกลางเขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2549  รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี  ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3)ในการแข่งขันการวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา งานนิทรรศการการจัดการศึกษาเทศบาลระดับภาคกลางเขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 จังหวัดลพบุรี (ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพ)
ปี พ.ศ. 2549  รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษา ในการแข่งขันการวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา งานนิทรรศการการจัดการศึกษาเทศบาลระดับภาคกลางเขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 จังหวัดลพบุรี (ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพ)

ปี พ.ศ. 2550  รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาในการแข่งขันสื่อการ เรียนการสอน ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา งานมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง "แม่กลองวิชาการ" เขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551จังหวัดสมุทรสงคราม

ปี พ.ศ. 2551  รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาในการแข่งขันสื่อการ เรียนการสอน ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา งานมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง "เมืองโอ่งวิชาการ" เขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551 วันที่ 29-31มกราคม 2552 จังหวัดราชบุรี

ปี พ.ศ. 2552  รางวัลระดับเหรียญทอง สื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาในการแข่งขันสื่อการ เรียนการสอน ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา งานมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง "เมืองกาญจน์วิชาการ" เขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552วันที่ 13-15มกราคม 2553 จังหวัดกาญจนบุรี

ปี พ.ศ. 2552  รางวัลระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม การจัดเต๊นท์นิทรรศการทางวิชาการของแต่ละเทศบาล ในงานมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง "เมืองกาญจน์วิชาการ" เขตการศึกษา 1,5,6 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552วันที่ 13-15มกราคม 2553 จังหวัดกาญจนบุรี

ผลงานทางวิชาการ

 การพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมกลุ่ม แบบศูนย์การเรียน เรื่องทฤษฎีและเทคนิค
พื้นฐานการวาดเขียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)  ประกอบด้วย
(1)  คู่มือการใช้ชุดการสอน  4 เรื่อง ประกอบด้วย
1.1แผนการสอนหน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ประวัติ ความสำคัญ ความเป็นมาการวาดเขียน
-กิจกรรมกลุ่มศูนย์การเรียน
            -ชุดการสอน
1.2 แผนการสอนหน่วยที่ 1 เรื่องที่ 2 รูปแบบศิลปะ
-กิจกรรมกลุ่มศูนย์การเรียน
            -ชุดการสอน
1.3 แผนการสอนหน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 วัสดุ-อุปกรณ์การวาดเขียน
-กิจกรรมกลุ่มศูนย์การเรียน
            -ชุดการสอน
1.4 แผนการสอนหน่วยที่ 1 เรื่องที่ 4 เทคนิคพื้นฐานการวาดเขียน
-กิจกรรมกลุ่มศูนย์การเรียน
            -ชุดการสอน
     (2)  รายงานผลการใช้ชุดการสอน
3.1.2 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างภาพงานศิลปะ ด้วยเยื่อกระดาษใช้แล้ว
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
-รายงานการใช้ชุดการเรียน
3.1.3 การพัฒนาชุดการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ทัศนศิลป์กับประเพณีลอยกระทง
        (1) คู่มือการใช้ชุดการเรียน
-แผนการสอนหน่วยที่ 2 เรื่องศิลปะกับชีวิตประจำวัน
-แผ่นซีดี กิจกรรมการเรียน
        (2) รายงานการใช้ชุดการเรียน
      3.1.4 การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่องงานพิมพ์สร้างสรรค์ ด้วยการพิมพ์เบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

  ครูดีเด่นค่ะ

รางวัลสื่อค่ะ

เพื่อนครูที่ได้รับรางวัลประกวดสื่อในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี2550

เก็บดอกไม้ลอยน้ำ ส่งตามความรักมาให้

ผ่านป่านาเขากว้างใหญ่ ฝากใจไว้ที่ดารา..

ที่นั่น มีฉันมองมา ด้วยดวงตา ห่วงใยนิรันดร์..

**********************************

                                สาว สาว สาว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท