ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎก "ตอนว่าด้วยพระสูตร"  ปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ    ในวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร โดยเป้าหมายดังนี้  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ครูในสถานศึกษาที่เข้าโครงการวิถีพุทธ  นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ในฐานะที่ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์   และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญในสาระสำคัญของพระไตรปิฎก  ตอนว่าด้วยพระสูตร  ให้แก่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ได้รับรู้ รับทราบ  และจุดประกายความคิดในการนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และหรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัว  องค์กร และสังคมสืบไป
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังปาฐกถาธรรม  ตามกำหนดการ ดังนี้
        พิธีเปิด  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
        และฟังปาฐกถาธรรม  เวลา   ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐  น.