พระไตรปิฎก "ตอนว่าด้วยพระสูตร"

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ

        ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎก "ตอนว่าด้วยพระสูตร"  ปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ    ในวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร โดยเป้าหมายดังนี้  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ครูในสถานศึกษาที่เข้าโครงการวิถีพุทธ  นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ในฐานะที่ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์   และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญในสาระสำคัญของพระไตรปิฎก  ตอนว่าด้วยพระสูตร  ให้แก่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ได้รับรู้ รับทราบ  และจุดประกายความคิดในการนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และหรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัว  องค์กร และสังคมสืบไป
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังปาฐกถาธรรม  ตามกำหนดการ ดังนี้
        พิธีเปิด  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
        และฟังปาฐกถาธรรม  เวลา   ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐  น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Cultureความเห็น (4)

ผู้สังเกตการณ์
IP: xxx.113.70.72
เขียนเมื่อ 
มีผลเกิดขึ้นประการใดโปรดแจ้งด้วยครับ
ch-chumphon
IP: xxx.113.70.73
เขียนเมื่อ 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๔๘  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์   ผู้บริหารสถานศึกษา  และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๒๒ คน  ปาฐกถาธรรมโดย ..พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติ) เจ้าอาสวัดโพธิการาม  และ  พระวิจิตรธรรมนิเทศ  รองเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณาราม  โปรดติดตาม....
ผลการดำเนินงานปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ จังหวัดชุมพร
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ติดตามผลการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎก  "ตอนว่าด้วยพระสูตร" การปาฐกถาธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกกับชาวพุทธ  โดย  พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธรรมยุติ) เจ้าอาสวัดโพธิการาม  จากบล็อก chumphon-culture  ในวันที่  ๘ ตุลาคม  ๒๕๔๘ ค่ะ

ลูกหลานคนชุมพร
IP: xxx.151.140.118
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ ส่วนใหญ่ชาวพุทธไม่ค่อยได้ศึกษาอย่างจริงจัง ที่เคยเรียนในสถานศึกษา ก็เรียนเอาเพื่อสอบ พอสอบผ่านก็ลืม ถ้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหัวหอก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติด้วย ก็จะดียิ่ง