ความเห็น 2466

พระไตรปิฎก "ตอนว่าด้วยพระสูตร"

ch-chumphon
IP: xxx.113.70.73
เขียนเมื่อ 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๔๘  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์   ผู้บริหารสถานศึกษา  และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๒๒ คน  ปาฐกถาธรรมโดย ..พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติ) เจ้าอาสวัดโพธิการาม  และ  พระวิจิตรธรรมนิเทศ  รองเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณาราม  โปรดติดตาม....