การประชุมเตรียมการเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเสวนาร่วมกันมาเป็นเวลา เจ็ดเดือน ทั้งทาง F 2  F และ M 2 M แต่ยังไม่ได้ B 2 B นั่งปรึกษาหารือ ร่วมกับแม่ข่าย คือ ครูใหญ่ ของเรา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

 

 การทำ After Action Review ของการดำเนินการจัดความรู้ เครือข่าย มหาวิทยาลัย นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่สมควรกระทำหลังจากการดำเนินการผ่านมาเป็นเวลานานพอสมควร แนวทางการทำนั้น Guru ของเรา คือ อาจารย์ หมอ วิจารณ์ ได้เคยให้ข้อคิดไว้ดังนี้ครับ

      AAR มีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง
  1.      พูดออกมาจากใจ
  2.      ฟังอย่างลึกซึ้ง   ฟังให้ “รับสารจากใจ” ได้   คือฟังด้วยใจจดจ่อ
  3.      ซักถามด้วยความชื่นชม

 ผู้บันทึกมีความเห็นว่า การทำ AAR ที่ดี ทุกคนในทีมต้องมีความไว้วางใจ ไว้เนื้อเชื่อใจ และ พูดออกมาใจจริง แต่บางครั้ง เราไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร เราอาจได้ AAR ปลอมออกมาก็ได้ครับ

 JJ