เพื่อนสุขภาพ

สุขภาพดีไม่มีขาย

แนะนำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

ที่ตั้ง

           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ ถนนปรมินทรมรรคา  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร (ศาลากลางเก่า)

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (สสจ.) เป็นหน่วยงานบริหาร ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเชิงยุทธศาสตร์หลัก 2 ภารกิจ  คือ ด้านบริหารและด้านบริการ  มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 อำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง(โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) โรงพยาบาลชุมชน  10  แห่ง  สถานีอนามัย  93  แห่ง

การดำเนินการด้าน KM

           วิสัยทัศน์ (KV) " เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาความรู้สู่เครือข่าย ที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแบบองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่สังคมที่ยั่งยืน" 

           สมรรถนะหลัก  8 ด้าน  ดังนี้

           1. ด้านการบริหารจัดการ

           2. ด้านการรักษาพยาบาล

           3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

           4. ด้านการป้องกันควบคุมโรค

           5. ด้านการฟื้นฟูสภาพ

           6. ด้านเทคโนโลยี

           7. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม

           8. ด้านการบริการประชาชน

            และสมรรถนะย่อย รวม  132  ด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรความเห็น (0)