แผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในด้านการประเมินผลก็ได้กำหนดตัวชี้วัดให้สามารถประเมินได้ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในระหว่างการดำเนินงานก็สามารถควบคุมและกำกับ ให้มีความประหยัด ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ตามลำดับ อนึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ก็มีความไวพอที่จะสามารถทำนายความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ก่อนสิ้นสุดโครงการในแต่ละโครงการ จึงถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่น่าจะมีความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง

     แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงในฐานะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาจังหวัดพัทลุง ฉบับนี้ เป็นแผนระยะปานกลาง (3 ปี) ซึ่งจะใช้ตั้งแต่ปี 2548 – 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผล การดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง
     กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 4 ส่วนหลัก คือ จากผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545-2547 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวครบ 3 ปี เป็นส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง        ในภาพรวม เมื่อต้นปี 2547 เป็นส่วนที่สอง สำหรับส่วนที่สาม เป็นการวิเคราะห์จากแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ และส่วนที่สี่ เป็นข้อมูลที่รวบรวมทั้งจากภาคผู้ให้บริการ (เครือข่ายบริการสาธารณสุข) และภาคผู้ใช้บริการ (ประชาชน) ในโอกาสต่าง ๆ ที่ผ่านมา หลายกรรมหลายวาระตลอดปี 2547 เมื่อได้นำข้อมูลทั้ง 4 ส่วนหลักมาวิเคราะห์ร่วมกัน ยกเป็น(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ฯ  ขึ้น ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ และคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จ (Roadmap) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ตลอดจนการกำหนดแผนงาน/โครงการระดับปฏิบัติการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง ได้มีมติเห็นชอบแล้วตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2548 ที่เสนอคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ที่ผ่านมา
     สำหรับในด้านการประเมินผลนั้นได้กำหนดตัวชี้วัดให้สามารถประเมินได้ทั้งในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ เมื่อสิ้นสุดโครงการในแต่ละโครงการ ตลอดจนสามารถนำไปประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ในระหว่างการดำเนินงานก็สามารถควบคุมและกำกับ ให้มีความประหยัด ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ตามลำดับ อนึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ก็มีความไวพอที่จะสามารถทำนายความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ก่อนสิ้นสุดโครงการในแต่ละโครงการ จึงถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ  ที่น่าจะมีความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

พฤศจิกายน  2547
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง

รายละเอียดทั้งฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่

http://gotoknow.org/file/chinekhob/HIGStrategyPlan2548-2550Part1.zip

http://gotoknow.org/file/chinekhob/HIGStrategyPlan2548-2550Part2.zip

http://gotoknow.org/file/chinekhob/HIGStrategyPlan2548-2550Part3.zip

http://gotoknow.org/file/chinekhob/HIGStrategyPlan2548-2550Part4.zip

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)