เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ผมไปเป็นวิทยากรกระบวนการ KM ที่มมส. จึงขอถอดบทเรียนมาบันทึกไว้ ดังนี้

 1. ใช้ Model ปลากัด (Pla-CARD) ดัดแปลงโดยคุณวิชิต  กำหนด KV ใหญ่ (KM to LO) กลาง (Blog to KM) เล็ก (Open Mind Open Blog)
 2. Information เปิดงานโดย ผศ.สังคม ภูมิพันธ์ นายใหญ่ CARD 
  สถานที่จัดคือ ศูนย์พัฒนาภาษา (LDC) ห้อง 104 อาคารราชนครินทร์
  จัดโดย KCC = Knowledge Center for CARD
  วิทยากรกระบวนการ : นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ ประธานฝ่ายเทคนิคเครือข่ายคุณอำนวยจัดการความรู้แห่งชาติ 
  คุณอำนวยจัดการความรู้ : คุณวิชิต เชาวหา
 3. กระบวนการ
  - เตรียมความพร้อม
  - เปิดงาน (10 นาที)
  - Model ปลากัด (30 นาที)
  - แนะนำตัวรอบวง 38 ท่าน (รวมท่านประธานที่อยู่ตลอด) (15 นาที)
  - แบ่งเป็น 3 วง (นับ 1,2,3)
  - แต่ละวงเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในการทำงาน หรือเรื่องประทับใจในอดีต โดยใช้ Tool คือ dialogue และ Deep listining (50 นาทีรวมเบรค)
  - คัดเรื่องเด่นมาวงละ 2 เรื่อง เพื่อมาเล่าในวงใหญ่ รวม 6 ท่าน (45 นาที)
  - หา Key success factor และ แก่นความรู้ (core competence) (20 นาที)
  - สรุปกระบวนการและ เล่าเทคนิคเรื่องบล็อกไปสู่ KM ว่าต้องรวบรวมความกล้า กล้าที่จะเริ่มต้น และรักษาความต่อเนื่อง
 4. AAR โดยผู้เข้าร่วมกระบวนการ หญิง 2 ชาย 2 ถูกคัดเลือก (15 นาที)
 5. สรุป 11 C โดยท่านประธานหรือคุณเอื้อ ผศ.สังคมฯ (10 นาที)
 6. Time เริ่ม 9.00 น. ปิดงาน 12.25 น. พักรับประทานอาหารตามความสะดวกของแต่ละท่าน