ศูนย์ ERIC

ERIC ย่อมาจาก English Resources Instruction Centre

บทบาท

1.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

2.  พัฒนา  สื่อ  นวัตกรรม ฯลฯ

3.  เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.  เชิดชูเกียรติ  ยกย่องครู  และเชิดชูเกียรตินักเรียน

5.  เป็นเวทีการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

สำหรับศูนย์ ERIC สพท.กทม.เขต2  ตั้งอยู่ที่  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  จัดการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมและมัธยม  อย่างต่อเนื่อง 

ครูผู้สอนจำนวนหนึ่ง  ได้รับเป็นวิทยากรให้การอบรม