Img_0014

พระยาประเสริฐฯเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

วันก่อตั้งโรงเรียน       30  กันยายน  2529

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี)

ประเภท            สหศึกษา

อักษรย่อ            พปศ.

สัญลักษณ์          รูปสิงห์เหนือดาบไขว้

คติพจน์ประจำโรงเรียน   สุวิชาโน  ภวโหติ  หมายถึง  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน    สีน้ำเงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย์

                               สีแสด  หมายถึง  สีประจำวันเกิดคุณป้าเจริญ  สิงหเสนี  ผู้บริจาคที่ดิน

ธงประจำโรงเรียน  พื้นธงเป็นสีส้มแสด  ตรงกลางประดับตราสิงห์เหนือดาบไขว้

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกหางนกยูง

โทรศัพท์  0-2539-8197   โทรสาร   0-2314-8197

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน   นายสมาน   ชื่นอิ่ม