ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษก็จะมีงานนอกเหนือจากการสอน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(ERIC NETWORK CENTER)  มีบทบาทหน้าที่  ดังนี้

1.  เป็นศูนย์รวมแผนการจัดการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน  สื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ที่พร้อมให้บริการแก่โรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอ  ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายฯ

2.  เป็นสถานที่ที่สำหรับครูและนักเรียนในอำเภอที่ตั้งศูนย์เครือข่ายฯเข้ามาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติรวมทั้งวันเสาร์และอาทิตย์

3.  เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของครูและนักเรียนในระดับอำเภอ

4.  เป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของอำเภอ  ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ ERIC สพท.และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5.  เป็นที่ตั้งสมาคม/ชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในอำเภอ  เพื่อเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

เกณฑ์การดำเนินการ

1.  มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 คน ที่สามารถประสานงานและร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานของศูนย์ ERIC หรือชมรมครู หรือสมาคมครูผ้สอนภาษาอังกฤษในอำเภอและดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายฯ

2.  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3.   มีทีมงาน คณะครูที่เหมาะสมเพียงพอในการให้บริการแก่โรงเรียนอื่นๆในอำเภอ

แล้วครูผู้สอนภาษาอังกฤษก็จะมีงานนอกเหนือจากการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอนความเห็น (3)

ครูอ้อย..เป็นเลขา..ของศูนย์นี้
ศูนย์สลายตัวแล้ว  โดยให้ไปรวมตัวกับศูนย์ ERIC มัธยม
ถึงจะสลายตัว...แต่งาน..ไม่สลาย...มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป