ความสนใจของผู้คนในสังคมดูจะเลือนหายไปจากเรื่องราวของเรื่องสมานฉันท์ ยิ่งเรื่องราวของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ก็ดูจะเงียบหายไปจน หลายๆคนคิดว่าเรื่องของสมานฉันท์มันจบลงไปแล้ว แต่แท้ที่จริงแล้วคนในพื้นที่ภาคใต้ มุสลิมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามยังคงตระหนักให้ความสำคัญและเรียกร้องเพื่อให้สังคมไทยกลับคืนมาสู่ความสงบร่มเย็นเหมือนกับสมัยก่อนๆที่เป็นมา สมานฉันท์เป็นความถูกค้องลงตัวที่ทำให้ระบบทั้งหมดเคลื่อนไปได้อย่างมีดุลยภาพ ด้วยเพราะสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่เป็น ระบบซับซ้อนประกอบด้วยบุคคล องค์กร สถาบันอับหลากหลาย สังคมทุกสังคมจะเป็นแกติได้ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดมีความถูกต้องและเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างลงตัว นั่นคือมีความเข้าอกเข้าใจกัน ให้อภัยกันในความผิดพลาด รู้จักที่จะสรุปบทเรียนถึงเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยจิดที่เมตตากรุณาปราณี ด้วยฐานคิดที่ทุกทุกศาสนิกมีและปฏิบัติอยู่ในเรื่อง คิดแต่ในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่ถูกต้องสร้างสรร กระทำให้ถูกต้องเหมาะสม และสร้างหรือมีสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เพียงนี้ สันติชนเขื่อมั่นว่าคนทุกศาสนิกรักสันติ และยิ่งคนที่มีคุณธรรม มีแก่นแท้ของสำนึกในคำสอนของศาสนาและความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นแล้วยิ่งมีจิตเมตตาที่สูงยิ่ง ขอเพียงเผื่อแผ่ความรัก แบ่งปันความรักให้ แก่กันและกันให้มากๆสมานฉันท์ก็จะคืบคลานเข้ามาและแน่นอนสมานฉันท์จะนำมาซึ่งความรักความร่มเย็นและความสันติสุข กลับมาสู่สังคมทุกๆสังคมอย่างแน่นอน