สันติชน
นาย วรนันท์ มูฮัมหมัด รอมฎอน บุนนาค

สันติชน


นักวิจัย
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ห้อง1306สถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
Username
worranun2006
สมาชิกเลขที่
8111
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

จบการศึกษาระดับปรืญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม  กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือน   ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานวิจัยและประเมิลผล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 1306 โทร 09-4229747 หรือ 043-202413 fax043-202414 e-mail [email protected]. ประสบการณ์การทำงาน เป็นนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม รุ่นที่ 1 อาจารย์จอหน์ อึ้งภากรณ์ เป็นผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานในโครงพัฒนาชุมชนร่วมกันในเมือง และงานด้านเด็กเยาวชน สลัมเกาะลอย กทม. ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการพัฒนาชนบท 9 จังหวัดภาคเหนือ สมาคม YMCA เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาชาวเขา( มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม HARRY DURANCE FOUNDATION ประเทศอังกฤษ) ปฏิบัติงานใน 11 หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย ดอยยาว จังหวัดเชียงราย (เฉพาะเผ่าอาข่า มูเซอ) เป็นผู้ประสานงานสนามโครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนสุรินทร์ NET PROJECT FOUNDATION canada ปฏิบัติงานในเขต 3 หมู่บ้านตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่สนามโครงการพัฒนาชนบท องค์การแพลนนานาชาต องค์การแพลนเพื่อพัฒนาประเทศไทย(เด็กสากล)จังหวัดขอนแก่น และเป็นเจ้าหน้าที่นิเทศก์งานโครงการขององค์การเดียวกันนี้ดูแล หมู่บ้านในเขตอำเภอภูเวียงใน 2 ตำบล ต.ทุ่งชมภู และต.นาหว้า และเขตงานอำเภออุลบรัตน์ ในเขต ต.โคกสูง  ห้วยงาน ทุ่งโป่ง บ้านฝาง นักวิจัยในโครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ GRID PROJECT ในโครงการกองทุนหมู่เวียนเพื่อการพัฒนาชนบทใน 22 หมู่บ้าน นักวิชาการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก กลาง องค์การแคร์(CARE)นานาชาติ องค์การแคร์ภาคอีสานปฏิบัติงานในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ  ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมมาธิการวิชาการ สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรองประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่นจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลางจังหวัดขอนแก่น ว่าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษากฎหทายคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุ้ลรอฮีม อ.หนองเรือ และคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอามาน บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม สถาบันพระปกเกล้า เป็นเลขานุการสมาคมเมตตาสัตว์-ชาวขอนแก่น รองประธานเครือข่ายประสานงานเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์ชุมชน ขก.100 (FM100) นักจัดรายการวิทยุ รายการประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ,รายการสานสัมพันธ์คนขอนแก่น ,รายการบ้านเมืองเป็นเรื่องของประชาชน ประธานเครือข่ายประสานงานเพื่อสิทธิเสรีภาพมุสลิมอีสาน เป็นวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำจังหวัดขอนแก่น และเมื่อวันที่ 21 กพ2550ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2550-2556ในตำแหน่งกรรมการเลขานุการและหัวหน้าฝ่ายนิติการ

 

 

 

    

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท