สันติชน
นาย วรนันท์ มูฮัมหมัด รอมฎอน บุนนาค

สันติชน


นักวิจัย
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ห้อง1306สถาบันวิจัยและพัฒนา มข.
Username
worranun2006
สมาชิกเลขที่
8111
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

จบการศึกษาระดับปรืญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม  กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือน   ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานวิจัยและประเมิลผล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 1306 โทร 09-4229747 หรือ 043-202413 fax043-202414 e-mail worranun@.kku.ac.th. ประสบการณ์การทำงาน เป็นนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม รุ่นที่ 1 อาจารย์จอหน์ อึ้งภากรณ์ เป็นผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานในโครงพัฒนาชุมชนร่วมกันในเมือง และงานด้านเด็กเยาวชน สลัมเกาะลอย กทม. ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการพัฒนาชนบท 9 จังหวัดภาคเหนือ สมาคม YMCA เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาชาวเขา( มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม HARRY DURANCE FOUNDATION ประเทศอังกฤษ) ปฏิบัติงานใน 11 หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย ดอยยาว จังหวัดเชียงราย (เฉพาะเผ่าอาข่า มูเซอ) เป็นผู้ประสานงานสนามโครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนสุรินทร์ NET PROJECT FOUNDATION canada ปฏิบัติงานในเขต 3 หมู่บ้านตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่สนามโครงการพัฒนาชนบท องค์การแพลนนานาชาต องค์การแพลนเพื่อพัฒนาประเทศไทย(เด็กสากล)จังหวัดขอนแก่น และเป็นเจ้าหน้าที่นิเทศก์งานโครงการขององค์การเดียวกันนี้ดูแล หมู่บ้านในเขตอำเภอภูเวียงใน 2 ตำบล ต.ทุ่งชมภู และต.นาหว้า และเขตงานอำเภออุลบรัตน์ ในเขต ต.โคกสูง  ห้วยงาน ทุ่งโป่ง บ้านฝาง นักวิจัยในโครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ GRID PROJECT ในโครงการกองทุนหมู่เวียนเพื่อการพัฒนาชนบทใน 22 หมู่บ้าน นักวิชาการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก กลาง องค์การแคร์(CARE)นานาชาติ องค์การแคร์ภาคอีสานปฏิบัติงานในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ  ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมมาธิการวิชาการ สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรองประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่นจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลางจังหวัดขอนแก่น ว่าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษากฎหทายคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุ้ลรอฮีม อ.หนองเรือ และคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอามาน บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม สถาบันพระปกเกล้า เป็นเลขานุการสมาคมเมตตาสัตว์-ชาวขอนแก่น รองประธานเครือข่ายประสานงานเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์ชุมชน ขก.100 (FM100) นักจัดรายการวิทยุ รายการประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ,รายการสานสัมพันธ์คนขอนแก่น ,รายการบ้านเมืองเป็นเรื่องของประชาชน ประธานเครือข่ายประสานงานเพื่อสิทธิเสรีภาพมุสลิมอีสาน เป็นวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำจังหวัดขอนแก่น และเมื่อวันที่ 21 กพ2550ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2550-2556ในตำแหน่งกรรมการเลขานุการและหัวหน้าฝ่ายนิติการ

 

 

 

    

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี