ผู้เขียนเป็นผู้ช่วยท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ อบรมครูภาษาอังกฤษจำนวน 20 ท่านจากจังหวัดในนครราชสีมาและจังหวัดลำปาง พบว่าครู-อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในด้านการเรียนการสอนดีมาก ครู-อาจารย์ได้ลองใช้ website ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การฝึกทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ การนำเสนอโครงงานเพื่อนำไปสอนนักเรียนลองดูภาพนะครับ    

  

  ครู -อาจารย์จากนครราชสีมาและคุณอมราเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ The Gallipeau Harris Foundation

       

  ครู -อาจารย์จากจังหวัดลำปาง  

   

  สิ่งที่ผู้เขียนได้จากการอบรมครู-อาจารย์คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการทำโครงงานภาษาอังกฤษ(Project work in English)ของผู้เข้ารับการอบรม สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือครู- อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอโครงงานโดยใช้ Power point การทำโครงงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม ผู้เขียนพบอีกว่าครู-อาจารย์สนใจการนำเอาภาพเคลื่อนไหวไปใช้สอนนักเรียนด้วย จากการอบรมครั้งนี้ ผู้เขียนมั่นใจว่าครู-อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษได้แน่นอน   ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ จะอบรมครูภาษาอังกฤษอีกในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2549 ผู้ใดสนใจติดต่อที่ คุณทิตยา กอบัว โทร 0 - 4422 – 4821 นะครับ