การสร้างบล็อก

  Contact

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ ศึกษานิเทศก์ (เชี่ยวชาญ) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางวิไล วัชรพิชัย ศึกษานิเทศก์ (ชำนาญการพิเศษ) ไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมการสร้าง blog เพื่อการจัดการความรู้ ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) แต่เนื่องจาก Website เกี่ยวกับการสร้าง blog ปิดปรับปรุง Sever ทำให้ไม่สามารถใช้งาน แต่หัวหน้ากลุ่มนิเทศได้สืบค้นพบว่า Website Chaiyo.com มี Site เกี่ยวกับการสร้าง blog จึงได้ใช้ Website Chaiyo.com เรียนรู้การสร้าง blog ซึ่งได้แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการสร้าง blog จนทำให้คณะครูทั้งสองโรงเรียนสามารถสร้าง blog ของตนเองได้ นำเสนอองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนทุกคนได้ และมีการ Link ไปยัง blog ของเพื่อน ๆ อีกด้วย และได้แนะนำการสร้าง blog ของ Website GotoKnow.org ด้วยคู่มือที่จัดทำไว้ ให้ครูเข้าใจถึงกระบวนการของการสร้าง blog โดยได้คัดลอกไฟล์คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ GotoKnow.org  เวอร์ชั่น 1 เอาไว้ให้ทั้งสองโรงเรียน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นิเทศการศึกษา

Post ID: 33123, Created: , Updated, 2012-02-11 15:06:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #2#บันทึกแรกของเวอร์ชั่น

Recent Posts 

Comments (0)