หลักการง่ายๆในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีหลักการตามแนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยา ระบบการสอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตรสถานศึกษา ตัวนักเรียน ครูผู้สอน และชุมชน

ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีหลักการตามแนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยา

ระบบการสอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตรสถานศึกษา ตัวนักเรียน ครูผู้สอน และชุมชน ประกอบกับมีหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

แต่ในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ย่อมเน้นตัวหลักในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ Knowledge ความรู้ทางภาษาอังกฤษที่คำนึงถึงการสอนให้นักเรียนมี 4 ทักษะ คือ Listening , Speaking , Reading and Writing

และเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร อันหมายถึง 4 C คือ Communications(ภาษาเพื่อการสื่อสาร) ,Cultures(ภาษาและวัฒนธรรม),Connections(ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น) and Comunities(ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก)

โดยสถานศึกษาได้กำหนดความคาดหวังเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ในแต่ละช่วงชั้­นปี

ส่วน Process(กระบวนการ)นิยมใช้กระบวนการกลุ่ม ที่ฝึกให้นักเรียนมีลักษณะของการทำงานที่ประสบความสำเร็จ และการสอนแบบ 3 p's ข้อสุดท้ายได้แก่ Attitude (คุณลักษณะ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้คาดหวังไว้ว่า นักเรียนเมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะต้องมีความมั่นใจในการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท รู้กาลเทศะ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีเหตุผล มีสุนทรียภาพ มีความคิดริเริ่ม และมีนิสัยรักการอ่าน

สิ่งที่ได้กล่าวมานี้ เป็นหลักการง่ายๆในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาที่ผู้เขียนพร­้อมทั้งพันธมิตรและเพื่อนครูภาษาอังกฤษทั่วไปนำไปใช้ได้ เมื่อเกิดประโยชน์ใดๆ ขอให้วงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย จงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ดีมากเลยคับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ  คุณ..Mr.Natthakorn
กลับมาอ่านความรู้เดิมๆที่เขียนบันทึกไว้....ดีมากเลยน่ะ