ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนสะพือวิทยาคารได้ส่งเสริมอัฉริยภาพของนักเรียนจนนักเรียนมีความสามารถและสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้  คือ                                                   1. นาสาวกิติยาพร  บุญอ่อน  นักเรียนพระราชทานระดับเขตตรวจราชการ  ปีการศึกษา  2548

 2.นายธนาสาร  มณีกรรณ์  นักเรียนห้อง ม.6/1  เขียนโครงการเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เข้าประกวด  ได้รับคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท  จากมูลนิธิ  ทรงบุญสุข

 

3.นางสาวขวัญทิวา  ศรีสวัสดิ์  เป็นนักเรียนแกนนำต่อต้านเอดส์/แกนนำตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน  เคยร่วมกิจกรรม(เป็นวิทยากรผู้ช่วย)เครือข่ายเอดส์เนทภาคอีสาน  ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดนางนพมาศอำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  และได้โควต้าพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2549