โครงงาน สาระท้องถิ่น 

         เรื่อง การสานพัดไม้ไผ่
              โรงเรียนวัดบ้านดาบ
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
 
                               แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1
           ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้น 3
    รายการที่ 3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่  3 ประเภท    ทีม 3 คน

 

รางวัล
ชื่อสกุล นักเรียน
ชื่อสกุล ผู้ควบคุม
เหรียญทอง ที่ 1
โรงเรียนเมืองใหม่ ฯ
ด.ญ.ณัฏฐณิชา 
ประสานพงศ์
ด.ญ.นพวรรณ วิจิตรพันธุ์
ด.ญ.วชิราภรณ์ ตรีริยะ
นางพจณีย์ 
รอดงาม
 เหรียญทอง
ที่ 2
โรงเรียน
วัดบ้านดาบ
ด.ญ.อรชา 
        สินลือนาม
ด.ญ.ราตรี คงเนียม
ด.ญ.พิณพิศร 
        ทองกระจ่าง
นางวรางค์ภรณ์ 
เนื่องจากอวน
ที่ 3 เหรียญเงิน
โรงเรียน
โคกกะเทียมวิทยาลัย
ด.ญ.ขวัญจิรา พรมคุณ
ด.ญ.พิณนภา 
     พรมปิงกา
ด.ญ.ดวงกมล นรคง
น.ส.จิราณี ไพบูลย์

 

ครูที่ปรึกษา

นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน    นางรัชนีเพ็ญ สุพันธนา