เสียงเล็กๆ فؤاد


อาจารย์
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
Username
a_fuad
สมาชิกเลขที่
24607
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

 ประวัติการศึกษา

    ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    กำลังศึกษา กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

 งานเพื่อนพ้องน้องพี่...

วิทยากรติวเอ็นท์ให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาร่วม 7 ปีนี้

           2546-ปัจุบัน

วิทยากรรับเชิญ เสวนา "วรรณกรรมในไฟใต้"

           งานสัปดาห์หนังสือมุสลิมครั้งที่ 2  กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์

            2551

วิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สู่เส้นทางมหาวิทยาลัย

           ชมรมพลังเยาวชนเพื่อการศึกษา 2546-ปัจุบัน

วิทยากรสัมภาษณ์สดทางวิทยุรัฐสภา ประเด็น"การสอนภาษาไทย

            สู่ความสมานฉันท์ กับเส้นทางการทำกิจกรรมกับเยาวชนใน

            สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการศึกษา ธันวาคม 2550

วิทยากรอบรมการเขียนโครงการ จัดโดยชมรมมุสลิม ม.อ.ปัตตานี

            ณ อ.กงหรา จ.พัทลุง พฤษภาคม 2551

วิทยากรบรรยาย "เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

            มหาวิทยาลัย"  จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน

            ฝ่ายหญิง    ณ โรงเรียนบำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี

            มิถุนายน 2551

วิทยากร "การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย" จัดโดยคณะกรรมการ

            ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ณ ม.อ. ปัตตานี

            กรกฎาคม 2551

ประธานกรรมการตัดสินประกวดสุนทรพจน์ และประกวดเรียงความ

            หัวข้อ "อิสลามกับสันติภาพ" จัดโดย ศอ.บต. ร่วมกับเครือ  

            ข่ายเยาวชนสันติภาพ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

            กรกฎาคม 2551

วิทยากร ติวเอ็นท์ โครงการ "ปูพื้นฐานความรู้สู่วิชาชีพครู"

             จัดโดยเยาวชนนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

             ตุลาคม ๒๕๕๑

วิทยากรบรรยายหัวข้อ "เรียนอย่างไรให้ได้ A ไม่ติด  E

             ทั้งโลกนี้และโลกหน้า" ณ อาคารเรียนรวม ม.อ.ปัตตานี

              พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จัดโดยชมรมมุสลิม ม.อ.ปัตตานี

วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่การสอบแอดมิชชั่น"

              ณ โรงเรียนรัศมีสถาปนา  อ.มายอ จ.ปัตตานี 

              จัดโดยศิษย์เก่าโรงเรียนรัศมีสถาปนา  

               พฤศจิกายน   ๒๕๕๑        

วิทยากร ติวเอ็นท์ โครงการ Road to University

               ณ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา  อ.สะเดา จ.สงขลา

               จัดโดย ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน ธันวาคม ๒๕๕๑

วิทยากรบรรยาย "บทบาทหนังสือมุสลิมในดีตต่อสังคม"

               งานมหกรรมหนังสือมุสลิมครั้งที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒

วิทยากรรบรรยาย "บทบาทนักดาอีย์ต่อวิถีแห่งการพูด" จัดโดย

               สโมสรวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

               มกราคม ๒๕๕๒

วิทยากร ติวเอ็นท์ โครงการ Road to University ครั้งที่ ๒

               ณ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา  อ.สะเดา จ.สงขลา

               จัดโดย ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน มีนาคม ๒๕๕๒

วิทยากรติวเข้มก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

                จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อบจ.ปัตตานี)

                มีนาคม ๒๕๕๒

วิทยากรบรรยายงานมัสยิด เรื่อง "ปัญหายาเสพติดกับเยาวชนมุสลิม"

               จัดโดยคณะกรรมการมัสยิดอัตตักวา อ.หัวไทร

               จ.นครศรีธรรมราช เมษายน ๒๕๕๒

วิทยากรโครงการค่ายสร้างคน MOTIVATION CAMP

               จัดโดย สวช.ปัตตานี วิทยาลัยอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

                และ สอ.มท. พฤษภาคม ๒๕๕๒

วิทยากรโครงการติวข้อสอบ GAT อย่างมีประสิทธิภาพ

                จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สอ.มท.)

                 ร่วมกับ บ้านอามานะฮฺ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา  

                ม.อ.ปัตตานี กรกฎาคม ๒๕๕๒

วิทยากรบรรยายการจัดการความรู้และการบริหารองค์กร

                จัดโดยชมรมศิษย์เก่าสุขสวัสดิ์วิทยา

                 ณ ห้องเชคอะหมัด ม.อ.ปัตตานี กรกฎาคม ๒๕๕๒

วิทยากรบรรยายการทดสอบทางการศึกษา GAT-PAT

                 ณ โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ จ.พัทลุง กรกฎาคม ๒๕๕๒

วิทยากรรับเชิญสัมภาษณ์สดวิทยุรัฐสภา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมฯ และศูนย์

                 กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  รายการศรัทธาชนคนหนุ่มสาว

                 "การสอนภาษาไทยปูรณาการในพื้นที่กับการทำงานเพื่อการศึกษาฯ" 

                 กันยายน ๒๕๕๒

วิทยากรติวข้อสอบ GAT ให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ตุลาคม  ๒๕๕๒

วิทยากรติวเอนท์ตรง ม.อ./โอเน็ต  จัดโดยกลุ่มเสียงเล็กๆร่วมกับสำนักงานการศึกษา

                  เอกชนจังหวัดยะลา(สช.ยะลา)  ณ ศูนย์เยาวชน จ.ยะลา

                  พฤศจิกายน ๒๕๕๒

วิทยากรติวเอนท์ จัดโดยสมาคมนักเรียนนอก ณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

                  และโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ (บานา) ธันวาคม  ๒๕๕๒

วิทยากรบรรยายเรื่อง "การใ้ช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย"

                  จัดโดยคณะกรรมการสภาฝ่ายหญิง ณ โรงเรียนบำรุงอิสลาม  ปัตตานี 

                  ธันวาคม  ๒๕๕๒

วิทยากรติวเอ็นท์โครงการติวเข้มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดโดยฝ่ายวิชาการ

                  โรงเรียนศาสนูปถัมภ์  บานา จ.ปัตตานี  มกราคม ๒๕๕๓

วิทยากรบรรยายให้แก่ครู สช.ยะลา หัวข้อ "บทบาทครูและการตั้งชมรมครูฯ"

                  จัดโดย ฝ่ายนโยบาย สช.ยะลา  มกราคม ๒๕๕๓

วิทยากรติว O-NET ม.๓ โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา มกราคม ๒๕๕๓

รองประธานกรรมการพิจารณาบทความโครงการ "กวียอดนักอ่าน"

                  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีนำเสนอวิจัยของคณาจารย์

                  จัดโดยสำนักวิจัย  มหาวิทยาัลัยอิสลามยะลา มีนาคม ๒๕๕๓

วิทยากรโครงการติวเข้ม จัดโดยคณะครูและศิษย์เก่า

                   ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน  มีนาคม  ๒๕๕๓

วิทยากรโครงการอบรมวิชาการและอิสลามศึกษา  จัดโดย วอศ. ม.อ.ปัตตานี

                   ร่วมกับบ้านอามานะฮฺ  และ สอ.มท. ณ  ม.อ.ปัตตานี  มีนาคม ๒๕๕๓

วิทยากรโครงการติว GAT อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักงานแนะแนว

                   วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ สอ.ม.ท.  บ้านอามนะฮฺ และ

                   กลุ่มเสียงเล็กๆ  ณ ห้องประชุมวิทยอิสลามนานาชาติ ม.อ.ปัตตานี

                   กรกฎาคม  ๒๕๕๓

ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการรุ่นใหม่ อภิปรายแลกเปลี่ยนงานวิจัยแผนที่เหตุความรุนแรง

                   จัดโดย มหาวิทยาลัยโมนาช  ประเทศออสเตรเลีย 

                    ณ  โรงแรมซีเอส ปัตตานี กรกฎาคม ๒๕๕๓

วิทยากรติวเอนท์ตรง ม.อ. ให้แก่น้องๆเยาวชน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

                  ณ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา ตุลาคม ๒๕๕๓

วิทยากรอบรมทักษะการพูดในที่ชุมชน จัดโดยชมรมนักพูด มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

                 ณ คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ธันวาคม ๒๕๕๓

วิทยากรติวโอเน็ต ม.๓ โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา

                มกราคม ๒๕๕๔

วิทยากรติวโอเน็ต ม.๖ โีรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

                มกราคม ๒๕๕๔

ผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีนำเสนอโครงการวิจัย

                ของคณาจารย์ จัดโดยสำนักวิจัย

                มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วิทยากรติวเข้มสู่มหาวิทยาลัย จัดโดยเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิต ม.อ.

               ณ ม.อ.ปัตตานี มีนาคม ๒๕๕๔

ผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย ของ สกว. ท้องถิ่น

               ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี

               มีนาคม ๒๕๕๔

วิทยากรบรรยาย "การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาแก่ครอบครัว

               ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และการสร้างภาวะผู้นำแก่เด็กและ

               เยาวชน"  จัดโดยสำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี

               ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๔

วิทยากรสัมภาษณ์สดวิทยุรัฐสภา รายการ "มุ่งสู่ประชาธิปไตย" โดยสำนักวิจัย

              สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง "การทำงานวิจัยชุมชน"

              มิถุนายน ๒๕๕๔

ผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะแก่ สกว.ท้องถิ่น โหนดอิสลาม

              ศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยปี ๒๕๕๕

              ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สนอ. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา กรกฎาคม ๒๕๕๔


 

งานขีดเขียนเล่นๆ...

• 1.บทความเรื่อง "ความสมานฉันท์ก้าวสำคัญสร้างสันติสุข" ของกองทัพบก 2548 

• 2.เรื่องสั้น "ความทรงจำหรือตำนาน" ในรวมเรื่องสั้นดับไฟใต้

    ของสำนักพิมพ์โรตีบุ๊ค 2549
• 3.บรรณาธิการวารสาร "Get วัยทีนส์" ปีนี้ปีที่ 3
• 4.บทความเรื่อง "บอ รอ มอ" ผลงานรองชนะเลิศนักเขียนรุ่นใหม่ครั้งที่ 4

   255  โรตีมะตะบะ
• 5. บทประพันธ์เรื่อง "ความกลมกลืน" ชนะเลิศกวีมุสลิมรุ่นใหม่ครั้งที่ 1 2551 สำนัก

   พิมพ์โรตีบุ๊ค ร่วมกับศูฯย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
• 6. รางวัลชมเชย บทความเรื่อง "สื่อกับสุขภาพจิตและชีวิตของฉัน"

   กรมสุขภาพจิต 2550
• 7. รางวัลชมเชย(พิเศษ) เรียงความเรื่อง "การซื้อสิทธิ ขายเสียง คือการซื้อขายศักดิ์

  ศรีคาวมเป็นมนุษย์" โครงการเพื่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีความรู้

  คู่คุณธรรม 2550
• 8. เจ้าของผลงาน ผู้เขียนหนังสือ "คนเฝ้าสวน" 2551
• 9. บทความเรื่อง "คุณธรรมนำการคิด" ผลงานประกวดประเภท ครู

  บุคลากรทางการศึกษา จัดโดย สำนักพิมพ์แม็ค ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรม

  ศาสนา กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 2551
• 10. รางวัลชมเชยประกวดคำขวัญ รณรงค์การปฏิบัติตามกฏจราจร
    จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) 2551
 

• 11. เรียงความเรื่อง "ธรรมชาติพรรณไม้:พรรณไม้ในธรรมชาติ" จัดโดย ศูนย์ศิลป  

   วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2551
• 12. บทความออนไลน์ห้องเรียนทันข่าวต่างๆ ของ สพท.สตูล กันยายน 2551
• 13. ผลงานรางวัล New Wave Writer ครั้งที่ ๕ วารสารโรตีมะตะบะ สำนักพิมพ์โรตี

   บุ๊ค สำนักพิมพ์ ส.วงษ์เสงี่ยม ร่วมกับศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ ยมสอ.
   พฤศจิกายน ๒๕๕๑
• 14. เจ้าของงานเขียนรวมเล่ม "บันทึกเรื่องเล่าจากคนต่างถิ่น" มกราคม ๒๕๕๒

.15.  "ไม่มีสิ่งใดไร้สาระ" งานเขียนตีพิมพ์ในวารสารโรตีมะตะบฮฺ

        ฉบับเดือนกันยายน ฉบับที่ ๓๘   ๒๕๕๒

16.  "เรื่องของใบเตยกับนาซีรีน" เรื่องสั้นสะท้อนมุมคิดตีพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ

        ธันวาคม ๒๕๕๒

17.  บทกลอน "ถามหาสันติภาพที่นครปัตตานี" ตีพิมพ์เผยแพร่เว็บไซต์ต่างๆ

      ธันวาคม ๒๕๕๒

18.  บทประพันธ์ "ศักราชใหม่ปีใหม่ที่ควรใคร่ครวญ" ตีพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์

      ธันวาคม ๒๕๕๒

19.  เอกสารประกอบการบรรยายให้ครู สช.

       "บทบาทครู : บทบาทผู้รู้ในพื้นที่จินตนาการ"  สช.ยะลา มกราคม ๒๕๕๓

20.  รางวัลบล๊อกเกอร์สุดคะนึงประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดย  www.gotoknow.org

21.  บทความเรื่อง "การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อัตลักษณ์ พหุ

      วัฒนธรรม และ แนวทางสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานความเป็น ปุรณาการ หรือ

       บูรณาการ"  เมษายน ๒๕๕๓

22.  บทความเรื่อง "การบริหารจัดการตัวตนของมนุษย์งานของประชาชาติ (ที่ดี) ที่ควร

      ตระหนัก"  พฤษภาคม ๒๕๕๓

23.  บทความเรื่อง "สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร" พฤษภาคม  ๒๕๕๓

24.  บทประพันธ์... "แค่เพียงเธออดทน"  มิถุนายน ๒๕๕๓

25.  บทความ "ปอเนาะ สมานฉันท์ และ สันติวิธี : แรงขับของกระบวนการสร้างคุณธรรม"

       มิถุนายน  ๒๕๕๓

26. บทความ "3 F ของความยากลำบาก (ใจ) ที่ต้องใคร่ครวญ" พฤศจิกายน ๒๕๕๓

27. บทความ "เพราะสงสัยในโลกทัศน์จากคนสองวัย เพราะหลักการสมานฉันท์ในอิสลาม

      เพราะสันติภาพอาจเกิดขึ้นจริง" ธันวาคม ๒๕๕๓

งานเขียนออนไลน์เผยแพร่ในเว็บไซต์

     www.gotoknow.org

     www.islammore.com

     www.amanahhome.com

     www.deepsouthwatch.org

     www.lukton.com

ปัจจุบัน...อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย 
           คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

          ...นักเขียนอิสระ
... ที่ปรึกษาคณะทำงานเสียงเล็กๆเพื่อสันติภาพ

งานวิจัย...

๒๕๕๒ ได้รับทุนสนันสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า (๑)
           และสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (๑)

๒๕๕๓ ได้รับทุนสนันสุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า (๔)
           สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๑)
           สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (๑)
           และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (๑)

๒๕๕๔  ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า (๒)
            ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย (๑)
            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑)

            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (๒)


ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย  

-                    การศึกษาสาเหตุที่ทำให้คะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่ำ:กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๒ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)   

-                    การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นต่อการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาชุมชนบ้านซีเซะ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๒ จากสถาบันพระปกเกล้า)

-                    การมีอยู่จริงขององค์ความรู้ที่บ่มเพาะท่ามกลางความหลากหลายต่อการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:กรณีศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะภูมี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๓ จากสถาบันพระปกเกล้า)

-                    การสังเคราะห์งานวิจัยชุมชนในรอบ ๗ ปีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๔ จากสถาบันพระปกเกล้า)

-                    การมีส่วนร่วมของผู้นำสี่เสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษา “ตารีอีนา” ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๔ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมฯ) หมายเหตุ...อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ผู้ร่วมวิจัย 

-                    การรวบรวมคำศัพท์ภาษาอาหรับที่ควรรู้ของนักเรียนชั้น ม.๖ (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๓ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 

-                    การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

-                    ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๓ จากสถาบันพระปกเกล้า)

-                    การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:กรณีศึกษาศูนย์จริยธรรมประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. ปัตตานี (ทุนสนับสนุนวิจัยประจำปี ๒๕๕๓ จากสถาบันพระปกเกล้า)

-                    Dynamics of Intellectual Movement in the Re-creation of Social Space for Melayu Culture (พลวัตของขบวนการปัญญาชนในการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้แก่วัฒนธรรมมลายูในประเทศไทย) งานวิจัยย่อยในโครงการวิจัย Culture & Rights in Thailand (สิทธิและวัฒนธรรมในประเทศไทย) ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔

-                    มุ่งสู่ความเป็นรัฐธรรมาธิปไตย: กรณีศึกษาศูนย์บูรณาการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้(โครงการวิจัยตามแผนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย(ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔))  

-                   โครงการวิจัยเพื่อสำรวจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔ (หัวน้าทีมสำรวจ ๗ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)  ภายใต้โครงการวิจัยวัฒนธรรมประชาธิปไตยรหัสโครงการ ๕๔๐๕๑ รหัสกิจกรรม ๑๐๒๐๐  (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๕๔)

-                   การวิจัยประเมินผลเชิงระบบงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๔ จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดชายแดนภาคใต้)

 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

-                    มุมมองของเยาวชนและความเข้าใจต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑: กรณีศึกษาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา(ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๓ จากสถาบันพระปกเกล้า)

 

ผลงานบทความปริทัศน์/วิชาการ/วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

-                    บทความวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นในการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การก่อ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านซีเซะ ต.บาโร๊ะ   อ.ยะหา จ.ยะลา”   นำเสนอในงานประชุมวิชาการ “กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก” จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

-                    บทความปริทัศน์ เรื่อง “แรงบันดาลใจเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: มุมกลับของวันวานที่ต้องทบทวน” นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕ “การบูรณาการสหศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์สังคมโลกสมัยใหม่” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการวิจัยและเขียนตำรา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔"บททดสอบกับกรอบความคิด"

 

 


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท