ดิฉันเป็นหนึ่งในอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ด้านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้  เคยเรียนเสนอในที่ประชุมว่า เราได้จัดสอบมาก็แล้วหลายครั้ง  คลังข้อสอบที่ได้ ควรได้มีการคัดเลือก และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล  เพื่อความสะดวก ในภายภาคหน้า

          ที่ประชุมก็เห็นดีด้วย  แต่ยังไม่ได้พูดถึงกระบวนการในการดำเนินงาน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

          นอกจากเรื่องข้อสอบ ซึ่งเป็นเรื่อง routine แล้ว ดิฉันยังเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการวางแผนดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ อย่างเป็นระบบเสียแต่เนิ่นๆ อาทิ  จำนวนผู้สมัครสอบ  จำนวนผู้สอบได้ / ไม่ได้ เทียบกับผู้สมัครในการสอบแต่ละครั้ง  จำแนกย่อยตามสถาบันการศึกษา  คะแนนสอบสูงสุด / ต่ำสุด โดยรวม และ จำแนกตามสถาบันที่จบของผู้สอบ  ฯลฯ

          ที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง  ยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่ควรจัดเก็บ และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เป้าหมาย คือ การหาแนวทางพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพตามภารกิจหลักของคณะกรรมการวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพนั่นเอง